Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés után börtönbe kell vonulnia a pedofil háziorvosnak – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék jog­erő­sen vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re vál­toz­tat­ta meg annak a házi­or­vos­nak a bün­te­té­sét, akit gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt első fokon fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítéltek. 

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2022 októ­be­ré­ben emelt vádat a 78 éves házi­or­vos ellen, aki­nek elekt­ro­ni­kus adat­hor­do­zó­in a nyo­mo­zók 32, gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fény­ké­pet talál­tak. A képek egy részét a vád­lott maga készí­tet­te, több­sé­gü­ket pedig az inter­net­ről töl­töt­te le. A képe­ken a gyer­me­kek a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal ábrá­zol­va láthatók.

A járá­si ügyész­ség az orvost gyer­mek­por­nog­rá­fi­á­val vádol­ta meg és bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, az első­fo­kú bíró­ság 2 év sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki vele szem­ben, mely­nek vég­re­haj­tá­sát azon­ban 4 évre felfüggesztette.

A járá­si ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, melyet a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség fenn­tar­tott, mert állás­pont­ja sze­rint a bíró­ság­nak nagyobb súllyal kel­lett volna érté­kel­nie azt, hogy a férfi a cse­lek­mé­nyét rész­ben egy másik bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el, vala­mint azt, hogy a gyer­mek­por­nog­rá­fia olyan súlyos bűn­cse­lek­mény, hogy elkö­ve­tő­jé­vel szem­ben a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak fel­füg­gesz­té­se nem indokolt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék másod­fo­kú taná­csa osz­tot­ta a főügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­ben írt indo­ko­kat, az első fokú íté­let meg­vál­toz­tat­ta, így a fér­fi­nek két évre bör­tön­be kell vonul­nia, emel­lett ugyan­ennyi időre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is eltiltották.