Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés után hét évet kapott a gátlástalan magánlaksértő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zé­se alap­ján 2 év 10 hónap helyett 7 évre ítél­te a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék azt a fér­fit, aki 2018 júli­u­sá­nak egyik éjje­lén betört egy házba és a benn alvó nőt nézte alvás köz­ben, majd később a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrö­ket súlyo­san becsü­let­csor­bí­tó kife­je­zé­sek­kel illet­te.

Az íté­let sze­rint a férfi 2018 júli­u­sá­ban egy Nóg­rád megyei tele­pü­lés falu­na­pi ren­dez­vé­nyén meg­lát­ta a sér­tet­tet. Fel­tű­nő­en figyel­ni kezd­te, majd kifi­gyel­te, hogy a nő melyik házba tér haza.

A haj­na­li órák­ban a vád­lott a ház­hoz ment, egy kés­sel kivág­ta a für­dő­szo­ba abla­kon lévő szú­nyog­há­lót, bemá­szott az épü­let­be, majd bement abba a szo­bá­ba, ahol a nő aludt. A nő azon­ban fel­ri­adt, és ami­kor meg­lát­ta, hogy egy ide­gen áll fölöt­te, fel­si­kol­tott, ezzel fel­éb­resz­tet­te csa­lád­tag­ja­it, emi­att a vád­lott a für­dő­szo­ba abla­kon keresz­tül elme­ne­kült.

A csa­lád riasz­tot­ta a rend­őr­sé­get, akik keres­ni kezd­ték a fér­fit és hama­ro­san el is fog­ták. Ő a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­kel arro­gán­san visel­ke­dett, útszé­li han­gon szi­dal­maz­ta őket.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a fér­fit magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt 2 év 10 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás végett, míg a vád­lott és a védő fel­men­tés érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel min­den tekin­tet­ben egyet­ér­tett: kifej­tet­te, hogy az első fokon eljá­ró bíró­ság nem érté­kel­te kellő nyo­ma­ték­kal a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott ter­hé­re azt, hogy a sér­tet­tet a bűn­cse­lek­mény úgy meg­vi­sel­te, hogy ami­att elköl­tö­zött a ház­ból és pszi­cho­ló­gus segít­sé­gét kel­lett igény­be ven­nie a tör­tén­tek fel­dol­go­zá­sá­hoz.

Ezért a tör­vény­szék a fegy­ház­bün­te­tés és a köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­mát egy­aránt 7-7 évre súlyo­sí­tot­ta, és mivel a több­szö­rös vissza­eső vád­lott a bün­te­té­sét fegy­ház­ban köte­les letöl­te­ni, kizár­ta őt a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből is.

Az íté­let jog­erős.