Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezések alapján tartoztatták le a gyanúsítottakat két bűnügyben is

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés alap­ján tar­tóz­tat­tak le egy rab­lás­sal, illet­ve egy kábítószer-kereskedelemmel gya­nú­sí­tott fér­fit, akik­nek koráb­ban csak a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, illet­ve távol­tar­tá­sát ren­del­te el a bíróság.

Minő­sí­tett rab­lás miatt indult nyo­mo­zás az ellen a 63 éves férfi ellen, aki miu­tán koráb­ban súlyos sérü­lé­se­ket – köz­tük arc­csont­tö­rést - oko­zott volt élet­tár­sá­nak, a meg­fé­lem­lí­tett nőt 40.000 forint átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te azzal, hogy ismé­telt bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg. A férfi az elle­ne koráb­ban elren­delt távol­tar­tás miatt nem is talál­koz­ha­tott volna a sér­tet­tel, de ez sem tar­tot­ta vissza attól, hogy az idős nő sérel­mé­re újabb bűn­cse­lek­ményt köves­sen el, ezért a Somogy Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze indít­ványt tett a férfi letartóztatására.

Egy másik bűn­ügy­ben a sió­fo­ki ügyé­szek egy kábítószer-kereskedelemmel gya­nú­sí­tott 26 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tet­tek indít­ványt, aki a Buda­pes­ten beszer­zett kábí­tó­szert Sió­fo­kon és kör­nyé­kén terí­tet­te úgy, hogy abból maga is fogyasz­tott. A nyo­mo­zók a fér­fi­től több cso­mag kipor­ci­ó­zott kábí­tó­szer mel­lett annak keres­ke­del­mé­re utaló esz­kö­zö­ket is lefog­lal­tak, illet­ve több fogyasz­tót is kihall­gat­tak gyanúsítottként.

A bíró­ság mind­két bűn­ügy­ben eluta­sí­tot­ta az ügyész­ség letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyu­ló indít­vá­nyát és eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dést ren­delt el a két fér­fi­val szem­ben, azon­ban a másod­fo­kon eljá­ró Kapos­vá­ri Tör­vény­szék egyet­ér­tett az ügyé­szi fel­leb­be­zé­sek­kel, és elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.