Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezést követően ismét letartóztatásban a közel másfél milliárd forint vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet két tagja - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­se alap­ján ismét letar­tóz­ta­tás­ba került a minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott férfi és nő.

Az ügyész­ség indít­ványt tett azon szer­ve­zet két tag­já­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, amely szer­ve­zet a gyanú sze­rint valós gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek­hez nem köt­he­tő szám­lá­kat állí­tott ki azért, hogy a szám­la­be­fo­ga­dó cégek jogo­su­lat­lan adó­le­vo­ná­si tevé­keny­sé­gét biz­to­sít­sa álta­lá­nos for­gal­mi adó­nem­ben, továb­bá a fog­lal­koz­tat­tak utáni járu­lé­ko­kat nem fizet­te be, amellyel az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek közel más­fél mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

A bíró­ság a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­szün­te­té­sé­vel egy­ide­jű­leg bűn­ügyi fel­ügye­le­tü­ket ren­del­te el. Az ügyész a bíró­ság dön­té­se ellen a ter­hel­tek letar­tóz­ta­tá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zés alap­ján az első fokú dön­tést meg­vál­toz­tat­ta. A bíró­ság mind­két gya­nú­sí­tott ese­tén a letar­tóz­ta­tást 2022. feb­ru­ár 25. nap­já­ig elren­del­te a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, illet­ve meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figyelemmel.