Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi indítvány - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Íté­lő­táb­la osz­tot­ta a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség jogi állás­pont­ját abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott indu­lat­ból fel­lök­te a sér­tet­tet, ezért meg­vál­toz­tat­ta az ítéletet. 

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék az első­fo­kú íté­le­té­ben a vád­lot­tat gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 3 év 6 hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítélte.

A másod­fo­kon eljá­ró Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a cse­lek­mény halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek minő­sí­té­sét, a szabadságvesztés-büntetés vég­re­haj­tá­si foko­za­tá­nak pedig bör­tön­ben meg­ha­tá­ro­zá­sát indítványozta.

A Győri Íté­lő­táb­la a cse­lek­mény minő­sí­té­sét ille­tő­en osz­tot­ta a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség jogi állás­pont­ját, mert a vád­lott elkö­ve­té­si maga­tar­tá­sa nem gon­dat­lan, hanem szán­dé­kos volt. A bíró­ság az első­fo­kú dön­tést meg­vál­toz­tat­ta akként, hogy a vád­lott cse­lek­mé­nye halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek minő­sül, és a szabadságvesztés-büntetés vég­re­haj­tá­si foko­za­ta börtön.

A vád­lott ugyan­is az utcai köl­csö­nös szi­dal­ma­zá­sok után várat­la­nul, ilyen irá­nyú előz­mé­nyek nél­kül, a véde­ke­zés­re esélyt sem adva, jelen­tő­sebb erő­vel bán­tal­maz­ta, lökte el a sér­tet­tet, amit iga­zol a sér­tett asz­falt­ra zuha­ná­sá­nak távol­sá­ga is. A vád­lott cse­lek­mé­nye elkö­ve­té­se­kor fenn­ál­ló tuda­ta pedig leg­alább eshe­tő­le­ge­sen átfog­ta a testi sér­tés lehe­tő­sé­gét, míg az előre nem látott halá­los ered­mény tekin­te­té­ben a hanyag gon­dat­lan­sá­ga áll fenn. Ezért a másod­fo­kú bíró­ság a vád­lott cse­lek­mé­nyét halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek minősítette.

Az első­fo­kú eljá­rás­hoz képest jelen­tő­sebb tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény ese­tén is a 3 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés meg­fe­le­lő, annak vég­re­haj­tá­si foko­za­ta azon­ban a bűn­tet­ti kate­gó­ri­á­hoz iga­zo­dó­an börtön.