Főoldal » Hírek » Eredményes vád a terrorcselekmény előkészülete miatti ügyben – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság ma dön­tött annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki a vád sze­rint ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re készült hazánk­ban. A bíró­ság a fér­fit vád sze­rint mond­ta ki bűnös­nek.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség ter­ro­ris­ta cso­port­ban tör­té­nő elkö­ve­tés érde­ké­ben meg­va­ló­sí­tott ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re: https://ugyeszseg.hu/terrorcselekmeny-elkovetesere-keszult-hazankban-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/. A vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét zárja ki.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a mai napon kihir­de­tett íté­le­té­vel a fér­fit a vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 3 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét kizár­ta.

Az íté­let nem jog­erős. A nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, továb­bá fegy­ház foko­zat meg­ál­la­pí­tá­sá­ért fel­leb­be­zett. A vád­lott és a védő első­sor­ban fel­men­té­sért, másod­sor­ban eny­hí­té­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra – fenn­tar­tot­ta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nyei az aláb­bi lin­ken elér­he­tők: https://ugyeszseg.hu/terrorcselekmeny-elokeszulete-miatt-vettek-orizetbe-egy-magat-iszlamistanak-vallo-magyar-ferfit-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/a-terrorcselekmeny-elokeszulete-miatti-nyomozas-fejlemenyeirol-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/