Főoldal » Hírek » Eredményes vádemelés a kórházban garázdálkodó külföldiek ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Tavaly már­ci­us­ban, a koro­na­ví­rus fer­tő­zés gya­nú­ja miatt jár­vány­ügyi zár­lat alá helye­zett két kül­föl­di férfi a kór­ház­ban kia­bált és erő­sza­ko­san visel­ke­dett, az erkély­aj­tót rán­gat­ták, a kór­te­rem ajta­ját rug­dos­ták. Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­sel hozott érde­mi döntést.

A vád­irat sze­rint az ille­té­kes hiva­tal koro­na­ví­rus fer­tő­zés gya­nú­ja miatt jár­vány­ügyi zár­lat alá helye­zett több iráni állam­pol­gárt, aki­ket 2020. már­ci­us 7-én egy buda­pes­ti kór­ház­ban helyez­tek el. A vád­lot­tak - egy 24 éves és egy 23 éves iráni férfi - a dél­utá­ni órák­ban érkez­tek a kór­ház­ba. Ami­kor a fér­fi­ak meg­tud­ták, hogy a kór­há­zat nem hagy­hat­ják el, han­gos­kod­va fejez­ték ki nem­tet­szé­sü­ket, a kór­ház dol­go­zó­i­val nem működ­tek együtt.

A vád­lot­tak visel­ke­dé­sé­nek hatá­sá­ra a kór­ház­ban lévő más iráni fér­fi­ak is han­gos­kod­ni kezd­tek, a vád­lot­tak­kal együtt egy­más szo­bá­já­ba átjár­tak, egy­más ágyá­ba feküd­tek, az ápo­lók, orvo­sok uta­sí­tá­sát nem követték.

A két férfi a kór­te­rem abla­kán keresz­tül kimá­szott az erkély­re, és az egész­ség­ügyi sze­mély­zet til­tá­sa elle­né­re, átmen­tek a többi kór­te­rem­be. Ezután vissza­mász­tak a kór­ter­mük­be és mutat­ták egy egyik ápo­ló­nak, hogy nyis­sa ki az erkély­aj­tót. Az ápoló ezt nem tette meg, ezért az erkély­aj­tót mind­ket­ten rán­gat­ni kezd­ték, majd kia­bál­va a kór­te­rem ajta­ját rugdosták.

A fér­fi­ak egész­ség­ügyi intéz­mény­ben elkö­ve­tett erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy a kór­ház dol­go­zó­i­ban, vala­mint más bete­gek­ben meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két kül­föl­di fér­fi­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság velük szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­sel fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - a ter­hel­tek­kel szem­ben 5 hónap fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 1 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A kerü­le­ti ügyész­ség nem kérte tár­gya­lás tartását.