Főoldal » Hírek » Eredményes vádemelés a Magyar Nemzeti Arcvonal elnevezésű szervezetet érintő ügyben – rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A rend­őrök 2016 őszén, a szél­ső­sé­ges poli­ti­kai néze­te­ket valló szer­ve­ze­tet érin­tő szer­ve­zett akci­ók, és ház­ku­ta­tá­sok során lőfegy­ve­re­ket, lőszert és rob­ba­nó­anya­got is talál­tak. Az ügy össze­sen nyolc vád­lott­já­val szem­ben a bíró­ság marasz­ta­ló dön­tést hozott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Bíró­ság­ra nyúj­tott be vád­ira­tot nyolc sze­méllyel szem­ben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint hét vád­lott a lakó­he­lyén lőfegy­ve­re­ket, lőszert, rob­ba­nó­anya­got, rob­ban­tó­szert tar­tott enge­dély nél­kül, míg nyol­ca­dik tár­suk enge­dély­kö­te­les lőfegy­ve­rek ille­gá­lis meg­vá­sár­lá­sá­ban műkö­dött közre. A rend­őr­ség szer­ve­zett akció kere­té­ben, a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sa­i­val 2016 őszén, több hely­szí­nen - Jász­be­rény, Gal­ga­gu­ta, Bőny - tar­tott ház­ku­ta­tást. Ennek során össze­sen több mint 30 lőfegy­vert, több ezer lőszert, lőfegy­ver­da­ra­bot, vala­mint az egyik vád­lott­nál csak­nem 1 kilo­gramm töme­gű rob­ba­nó­anya­got talál­tak és fog­lal­tak le.

Két vád­lott nép­cso­por­tok elle­ni aktív gyű­lö­let kel­té­sé­re alkal­mas írá­sok pub­li­ká­lá­sá­ban vett részt. A szél­ső­sé­ges poli­ti­kai néze­te­ket valló Magyar Nem­ze­ti Arc­vo­nal nevű szer­ve­zet a hozzá köt­he­tő inter­ne­tes olda­la­kon 2015. és 2016. évben több, migráns- és zsi­dó­el­le­nes cik­ket tett közzé, ami­ben a két elkö­ve­tő köz­re­mű­kö­dött. A nagy nyil­vá­nos­ság előtt köz­zé­tett írá­sok zsidó- és mig­ráns elle­nes hang­vé­te­lű­ek vol­tak, alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy az írá­so­kat olva­só sze­mé­lyek­ben gyű­lö­let kelt­se­nek.

A bíró­ság hét vád­lot­tat lőfegy­ver­rel és/vagy lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­ben - közü­lük kettő emel­lett rob­ba­nó­anyag­gal, illet­ve rob­ban­tó­szer­rel vissza­élés bűn­tet­té­ben - mond­ta ki bűnös­nek. A gyű­lö­let­kel­tő írá­sok köz­zé­té­te­lé­ben köz­re­mű­kö­dő két elkö­ve­tőt - egyi­kü­ket lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te mel­lett - közös­ség elle­ni uszí­tás bűn­tet­té­ben talál­ta a bíró­ság bűnös­nek. Három vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó, négy vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, nyol­ca­dik tár­su­kat pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let nem jog­erős, a főügyész­ség a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sá­ért fel­leb­be­zett.

A Rend­őr­ség koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-rendorseg-felszamolta-a-paramilitaris