Főoldal » Hírek » Eredményes volt az ügyészi intézkedés kilátásba helyezése- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség egy évre fel­té­te­le­sen fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást azzal az 50 éves fér­fi­vel szem­ben, aki a neki fel­aján­lott ügyé­szi intéz­ke­dést elfo­gad­va beis­me­rő val­lo­mást tett az ügyében.

A Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya azért foly­ta­tott nyo­mo­zást az 50 éves férfi ellen, mert 2020. novem­ber 25-én Bátony­te­re­nyén a nyílt utcán talált egy pénz­tár­cát, amit a benne lévő ira­tok­kal és 70.000 Ft kész­pénz­zel együtt hazavitt.

A sér­tett, miu­tán ész­lel­te, hogy elve­szett a pénz­tár­cá­ja, vissza­tért a hely­szín­re, és a kere­sés köz­ben egy köze­li üzlet kame­ra­fel­vé­te­lé­nek meg­te­kin­té­se után elment a fér­fi­hez, aki a fel­vé­tel sze­rint meg­ta­lál­ta a tár­cát. A férfi a pénz­tár­cát az ira­tok­kal együtt vissza­ad­ta ugyan neki, de leta­gad­ta, hogy pénz is volt benne.

A sér­tett fel­je­len­tést tett, a férfi lakó­he­lyén a nyo­mo­zó ható­ság még aznap kuta­tást tar­tott, meg­ta­lál­ták a 70.000 Ft-ot és azt a sér­tett­nek vissza is adták. Ami­kor azon­ban a fér­fit a jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták, azt állí­tot­ta, hogy a pénz a csa­lád­jáé volt.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­sé­get ad az ügyész­nek, hogy az álta­la ter­ve­zett ügyész­sé­gi dön­tést előre közöl­je a ter­helt­tel, azzal, hogy amennyi­ben beis­me­rő val­lo­mást tesz, rá nézve ked­ve­ző dön­tés születhet.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ég a nyo­mo­zás során a nyo­mo­zó ható­ság útján közöl­te a bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tal, hogy az egyéb­ként enyhe meg­íté­lé­sű cse­lek­mény miatt, mivel a kár is meg­té­rült ügy­ben, egy éves idő­tar­tam­ra fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés alkal­ma­zá­sá­ra lát lehe­tő­sé­get abban az eset­ben, ha a férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tel­jes körű­en beismeri.

A gya­nú­sí­tott a fen­ti­ek tuda­tá­ban beis­me­rő val­lo­mást tett, és úgy nyi­lat­ko­zott, hogy az ügyész­ség által kilá­tás­ba helye­zett fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést elfogadja.

Az ügyész­ség ennek meg­fe­le­lő­en hatá­ro­zott: egy évre elha­lasz­tot­ta a vád­eme­lést. Ha ezalatt a gya­nú­sí­tott nem követ el újabb bűn­cse­lek­ményt vele szem­ben az ügyész­ség meg­szün­te­ti az eljá­rást, ellen­ke­ző eset­ben bíró­ság elé viszi az ügyet.