Főoldal » Archív » Eredményesen fellebbezett az ügyészség a barátnőjét megkötöző, majd az erdőben sorsára hagyó férfi letartóztatása érdekében

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nyes fel­leb­be­zé­se alap­ján ren­del­te el a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék annak a 28 éves kapos­vá­ri fér­fi­nak letar­tóz­ta­tá­sát, aki ellen 2019 novem­be­ré­ben minő­sí­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ügyészség.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nyo­mo­zás során mind­vé­gig letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott 2019 ápri­li­sá­tól együtt élt a sér­tet­tel a Kapos­vár kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó, vád­lott által épí­tett, félig föld­be vájt kom­fort nél­kü­li helyi­ség­ben, ahol a férfi 2019 máju­sá­ban a nő keze­it össze­kö­töt­te, test szer­te ütöt­te, ciga­ret­ta csik­ket nyo­mott el a comb­ján, majd az össze­vert ruhát­lan sér­tet­tet a haj­na­li órák­ban kihúz­ta az épü­let elé, ahol több­ször meg­rúg­ta és a meg­kö­tö­zött nőt a sor­sá­ra hagy­ta. A sér­tett ezt köve­tő­en napo­kig buj­kált hiá­nyos öltö­zet­ben a kör­nye­ző erdők­ben, végül egy isme­ret­len­től kért segít­sé­get, aki meg­für­det­te, fel­öl­töz­tet­te és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A 2019 novem­be­ré­ben tör­tént vád­eme­lést köve­tő­en a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra került bűn­ügy­ben a bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát 2020. már­ci­us 26. nap­ján tár­gya­lá­son kívül - ügyé­szi indít­vány beszer­zé­se nél­kül - meg­ho­zott vég­zé­sé­vel meg­szün­tet­te, ezzel egy­ide­jű­leg vele szem­ben bűn­ügyi fel­ügye­le­tet és távol­tar­tást ren­delt el.

A vég­zés ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se érdekében.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a 2020. júni­us 8-ai tanács­ülé­sén meg­ho­zott vég­zé­sé­ben egyet­ér­tett az ügyész­ség állás­pont­já­val, mely sze­rint a vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mé­nyek jel­le­ge, a vád­lott és a sér­tett kap­cso­la­ta, ille­tő­leg a vád­lott bűn­tett elő­éle­te miatt a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se szük­sé­ges, melyet az is alá­tá­maszt, hogy a vád­lott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se után kap­cso­lat­ba pró­bált lépni a sértettel.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig ren­del­te el.