Főoldal » Archív » Eredményesen fellebbezett az ügyészség a lopáshoz segítséget nyújtó vádlott ügyében

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés után mond­ta ki bűnös­nek a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék azt az első­fo­kon fel­men­tett zimá­nyi fér­fit, aki szán­dé­ko­san segít­sé­get nyúj­tott tár­sa­i­nak egy lopás elkövetéséhez.

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a több­szö­rö­sen bűn­tett elő­éle­tű, jelen­leg is bör­tön­bün­te­té­sét töltő férfi még 2015. évben nyúj­tott segít­sé­get két tár­sá­nak, akik egy kapos­vá­ri fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény­be tör­tek be, és onnan 606.000,-Ft érték­ben lop­tak el kazán­al­kat­ré­sze­ket. A vád­lott ezalatt tele­fo­non tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a másik két fér­fi­val, akik­nek taná­cso­kat adott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez, ille­tő­leg ígé­re­tet tett arra, hogy el fogja szál­lí­ta­ni őket a helyszínről.

Azon­ban a vád­lot­tal szem­ben a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek ide­jén tit­kos adat­szer­zés volt folya­mat­ban, így a tár­sa­i­val foly­ta­tott beszél­ge­té­se­it lehall­gat­ták. Az első fokon eljá­ró Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság ennek elle­né­re úgy ítél­te meg, hogy a tele­fo­non közöl­tek­kel a vád­lott nem nyúj­tott segít­sé­get, ezért fel­men­tet­te a férfit.

Az íté­let ellen a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be, mivel az ügyé­szi állás­pont sze­rint a lehall­ga­tás során rög­zí­tett hang­fel­vé­te­le­ken a vád­lott egy­ér­tel­mű­en a bűn­cse­lek­mény előbb­re vite­lét szol­gá­ló kije­len­té­se­ket tett, így – töb­bek között - bíz­tat­ta tár­sa­it a helyi­ség­ben műkö­dő riasz­tó­be­ren­de­zés hatástalanítására.

A másod­fo­kon eljá­ró Kapos­vá­ri Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel értett egyet, és az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vényt alkal­maz­va az fel­men­tő íté­let hatá­lyon kívül helye­zé­se és az eljá­rás meg­is­mét­lé­se nél­kül álla­pí­tot­ta meg a fel­men­tett vád­lott bűnös­sé­gét, akit 1 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

A másod­fo­kú íté­let ellen a Somogy Megyei Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, míg a véde­lem a vád­lott fel­men­té­se iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést, így az eljá­rás har­mad­fo­kon, a Pécsi Íté­lő­táb­lán folytatódik.