Főoldal » Hírek » Eredményesen indítványozott letartóztatást az ügyészség egy férfival szemben, akit szeméremsértéssel és gyermekpornográf felvételek megszerzésével és megosztásával gyanúsítanak

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi nagy mennyi­sé­gű gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­telt szer­zett meg, majd éjjel az erké­lyén mez­te­le­nül muto­gat­ta és fény­ké­pez­te magát; a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, a bíró­ság a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dést egy hónap­ra elrendelte.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy ötven­há­rom éves férfi 2020. júli­us ele­jén, a XII. kerü­let­ben egy erké­lyen mez­te­len­re vet­kőz­ve meg­je­lent, önki­elé­gí­tést vég­zett, miköz­ben magá­ról egy álta­la előre beál­lí­tott, idő­zí­tett fény­ké­pe­ző­gép­pel, vaku hasz­ná­la­tá­val fény­ké­pe­ket készí­tett. A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyét egy szem­ta­nú ész­lel­te. Emel­lett a férfi koráb­ban nagy adat­mennyi­sé­gű, tizen­nyolc éven alu­li­a­kat por­nog­ráf módon ábrá­zo­ló fel­vé­telt szer­zett és osz­tott meg az interneten.

A XII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján azo­no­sí­tot­ta és elfog­ta a fér­fit, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge és tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről készült por­nog­ráf fel­vé­tel átadá­sá­val (meg­osz­tá­sá­val) elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, figye­lem­mel arra, hogy maga­tar­tá­sa meg­ala­poz­za annak veszé­lyét, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét folytatná.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyész­ség indo­ko­lá­sá­val egyet­ért­ve egy hónap­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a fér­fit. A vég­zés nem végleges.

A közel­múlt­ban tör­tént, nagy port fel­ka­va­ró eset­tel szem­ben ebben az ügy­ben a gyer­me­ke­ket érin­tő por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sén túl az átadás, hoz­zá­fér­he­tő­vé tétel (meg­osz­tás) súlyo­sabb, öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény. Emel­lett ezzel hal­ma­zat­ban áll egy két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény is. Ily módon a tör­vény a meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nye­ket egy évtől hét évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.