Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Eredményesen indítványozta a szexuális erőszakkal gyanúsított nigériai férfi letartóztatásának meghosszabbítását az ügyészség – videóval az elfogásról- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A férfi nem akart előre fizet­ni a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért, hanem két eset­ben is rátá­madt a sér­tet­tek­re; a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a  nyo­mo­zá­si bíró meg­hosszab­bí­tot­ta a sze­xu­á­lis erő­szak­kal és más bűn­cse­lek­ménnyel is meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sí­tott, huszon­két éves nigé­ri­ai férfi letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. ápri­lis 11-én, dél­után, sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást kívánt igény­be venni egy nőtől, azon­ban nem volt haj­lan­dó előre kifi­zet­ni a szol­gál­ta­tás ellen­ér­té­két. Ami­kor a sér­tett távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, a férfi rátá­madt, foj­to­gat­ta és sze­xu­á­li­san is bán­tal­maz­ta. A rend­őr­ség a bűn­cse­lek­ményt köve­tő­en néhány órán belül elfog­ta és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt.

A VII. kerü­le­ti nyo­mo­zók fel­de­rí­té­se alap­ján a férfi még egy – hason­ló jel­le­gű – sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel, illet­ve továb­bi két sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ha­tó megalapozottan.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott 2020. ápri­lis 14-én elren­delt letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát, mivel állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott jelen­lé­te az eljá­rás­ban és a bizo­nyí­tás zavar­ta­lan­sá­ga csak a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel biz­to­sít­ha­tó, vala­mint csak így lehet kikü­szö­böl­ni a bűn­is­mét­lés veszélyét.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az indít­vány alap­ján a férfi letar­tóz­ta­tá­sát meg­hosszab­bí­tot­ta, leg­fel­jebb 2021. janu­ár 14-ig.

A vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je is fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Az üggyel kap­cso­la­tos, vide­ót is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/alig-negy-ora-alatt-fogtak-el-egy-eroszaktevo-