Főoldal » Hírek » Tolna Vármegyei Főügyészség » Eredményesen indítványozta az ügyészség a rendőrök elől menekülő olasz embercsempész és társa letartóztatását- a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja pén­te­ken egy hónap­ra elren­del­te annak a minő­sí­tett ember­csem­pé­szés­sel gya­nú­sí­tott olasz állam­pol­gár fér­fi­nak és tuné­zi­ai állam­pol­gár tár­sá­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik­nek gép­ko­csi­ját szer­dán vet­ték üldö­ző­be a rend­őrök Duna­föld­vár térségében.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a magyar nyel­vet nem értő, olasz lak­cím­mel ren­del­ke­ző 50 és 54 éves gya­nú­sí­tot­tak 2020. szep­tem­ber 30-án dél­után azért köz­le­ked­tek a magyar ható­sá­gi jel­zé­sű gép­ko­csi­juk­kal az M6-os autó­pá­lya Tolna megyei sza­ka­szán Paks tér­sé­gé­ben Báta­szék felől Buda­pest irá­nyá­ba, hogy a jár­mű­ben helyet fog­la­ló négy, magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző sze­mély­nek a magyar állam­ha­tár jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel – Auszt­ri­á­ba – tör­té­nő átlé­pé­sé­hez szán­dé­ko­san segít­sé­get nyújtsanak.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai az autó­pá­lyán ellen­őriz­ni akar­ták a gép­ko­csit, azon­ban a jár­mű­vet veze­tő 50 éves gya­nú­sí­tott a rend­őri jel­zés elle­né­re nem állt meg, hanem elme­ne­kült az őt köve­tő rend­őrök elől. Eköz­ben – a sűrű for­ga­lom elle­né­re – több köz­le­ke­dé­si sza­bályt is meg­sze­gett az elő­zé­sei során és soro­za­to­san áthaj­tott a jel­ző­lám­pák tilos jel­zé­sén. A jár­mű­vet végül egy duna­föld­vá­ri ipar­te­le­pen állí­tot­ták meg és ellenőrizték.

A két fér­fit őri­zet­be vet­ték, aki­ket állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt hall­gat­tak ki gyanúsítottként.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint mind­két gya­nú­sí­tott ese­té­ben foko­zot­tan fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, továb­bá az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén veszé­lyez­tet­nék a bizonyítást.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den tekin­tet­ben oszt­va az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

A rend­őr­ség által készí­tett videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.facebook.com/watch/?v=4433090716760974