Főoldal » Hírek » Eredményesen indítványozta az ügyészség a Tolna megyei kábítószer-kereskedő bűnbanda vezetőjének és több tagjának letartóztatását

A Tolna Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap­ra elren­del­te annak az 54 éves fér­fi­nak, vala­mint négy tár­sá­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2019 szep­tem­be­re óta szer­ve­zet­ten érté­ke­sí­tet­tek kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anya­got Tolna megyé­ben. A bíró­ság az ügyész indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a til­tott sze­rek érté­ke­sí­té­sé­ben szin­tén részt vevő 19 éves nővel szem­ben bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a tár­sai által „Főnök­nek” hívott férfi tavaly szep­tem­ber­től egy hie­rar­chi­ku­san műkö­dő, kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat érté­ke­sí­tő háló­za­tot hozott létre Tolna megyé­ben. A sze­re­ket nagy mennyi­ség­ben ő sze­rez­te be, ame­lyek aztán az egy­más­ra épülő, több­szin­tű ter­jesz­tői háló­za­ton keresz­tül jutot­tak el a megye több tele­pü­lé­sén élő fogyasz­tók­hoz. Az autó­ke­res­ke­dést is üze­mel­te­tő férfi mind­eh­hez jár­mű­ve­ket biz­to­sí­tott a terjesztőinek.

A nyo­mo­zó ható­ság nagy­sza­bá­sú, össze­han­golt akció kere­té­ben 2020. júli­us 20. nap­ján őri­zet­be vette a szer­ve­zet veze­tő­jét, vala­mint öt maga­sabb szin­tű ter­jesz­tő­jét, három fér­fit és két nőt, aki­ket bűn­szer­ve­zet­ben, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hall­gat­tak ki gyanúsítottként.

A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint – a leg­sú­lyo­sabb, akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­mény­re figye­lem­mel – vala­mennyi gya­nú­sí­tott ese­té­ben foko­zot­tan fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a bűn­szer­ve­zet többi tag­ját, továb­bi ter­jesz­tő­ket és a fogyasz­tó­kat jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­nák, illet­ve tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket sem­mi­sí­te­né­nek meg vagy rej­te­né­nek el, ezzel nagy fok­ban veszé­lyez­tet­ve a bizonyítást.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den tekin­tet­ben osz­tot­ta az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat, és egy hónap­ra elren­del­te a szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó férfi és a négy ter­jesz­tő letar­tóz­ta­tá­sát, míg az egyik, pár hóna­pos gyer­me­két neve­lő nőt bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyezte.