Főoldal » Hírek » Tolna Vármegyei Főügyészség » Eredményesen indítványozta az ügyészség a tolnai rabló letartóztatását - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja szer­dán egy hónap­ra elren­del­te annak a 35 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki hét­főn este egy tol­nai tra­fik előtt kitép­te a sér­tett nya­ká­ból a nyak­lán­cát, majd ököl­lel arcon is ütötte. 

 A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint az 56 éves sér­tett szep­tem­ber 21-én este Tol­nán, az egyik dohány­bolt előtt beszél­ge­tett az isme­rő­se­i­vel, ami­kor oda­lé­pett hozzá a gya­nú­sí­tott és letép­te a nya­ká­ban lógó, több mint 300 ezer forint érté­kű arany nyak­lán­cát. A férfi fel­szó­lí­tot­ta a táma­dó­ját, hogy adja vissza az éksze­rét, aki erre egy ízben ököl­lel arcon ütöt­te, majd a nyak­lán­cot eltu­laj­do­nít­va beszállt a közel­ben lepar­kolt gép­ko­csi­já­ba és távozott.

A Szek­szár­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság Tol­nai Rend­őr­őr­sé­nek mun­ka­tár­sai rövid időn belül elfog­ták a fér­fit, majd rab­lás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, jelen­leg is több bün­te­tő­el­já­rás van elle­ne folyamatban.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint – a koráb­bi elíté­lé­sei miatt külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő –gya­nú­sí­tott ese­té­ben foko­zot­tan fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye, továb­bá az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a még ki nem hall­ga­tott tanúk jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­né a bizonyítást.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den tekin­tet­ben osz­tot­ta az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat, és egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.