Főoldal » Archív » Eredményesen indítványozta az ügyészség az idős sértetteket megtévesztő férfi és nő letartóztatását

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság egy hónap­ra elren­del­te annak a 27 éves ádán­di fér­fi­nek és 21 éves szom­bat­he­lyi nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint idén ápri­lis­ban öt idős sér­tet­tet ejtet­tek téve­dés­be un. „uno­ká­zós” módszerrel.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak tele­fo­non keresz­tül öt idős nőt ejtet­tek téve­dés­be azzal a valót­lan állí­tás­sal, hogy gyer­me­kük vagy uno­ká­juk súlyos bal­ese­tet szen­ve­dett, amely miatt sür­gős anya­gi segít­ség­re szo­rul. Kér­ték a sér­tet­te­ket, hogy segít­sék kész­pénz­zel a hoz­zá­tar­to­zó­ju­kat, aki­nek egyik isme­rő­se hama­ro­san elmegy hoz­zá­juk a pén­zért. Három sér­tett, össze­sen közel két­mil­lió forin­tot átadott a gya­nú­sí­tot­tak­nak, míg az egyik sér­tett fel­is­mer­te, hogy nem a fiá­val beszél, egy eset­ben pedig végül az elkö­ve­tők nem men­tek el a pénzért.

A Szek­szár­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2020. május 6. nap­ján őri­zet­be vette a gya­nú­sí­tot­ta­kat, aki­ket több­rend­be­li minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­té­vel gyanúsítanak.

Mind­két gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű és fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt áll. A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint foko­zot­tan fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, továb­bá az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a gya­nú­sí­tot­tak elér­he­tet­len­né vál­ná­nak, vala­mint, hogy más sze­mé­lyek jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val, illet­ve tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­sem­mi­sí­té­sé­vel meg­ne­he­zí­te­nék a bizonyítást.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a táv­meg­hall­ga­tás útján meg­tar­tott ülé­sen – min­den tekin­tet­ben oszt­va az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat – 2020. júni­us 8. nap­já­ig elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.