Főoldal » Hírek » Tolna Vármegyei Főügyészség » Eredményesen indítványozta az ügyészség az idős sértettet kifosztó szekszárdi férfi letartóztatását- a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja csü­tör­tö­kön egy hónap­ra elren­del­te annak a 25 éves, kifosz­tás­sal gya­nú­sí­tott fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki hét­főn kilop­ta egy 85 éves férfi zse­bé­ből a pénz­tár­cá­ját Szekszárdon.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a sér­tett októ­ber 26-án kora dél­után szek­szár­di, város­köz­pon­ti tár­sas­há­zi laká­sá­ba akart bemen­ni, ami­kor a lép­cső­ház előtt oda­lé­pett hozzá a sötét ruhá­za­tot, illet­ve száj­masz­kot vise­lő gya­nú­sí­tott, és eltu­laj­do­ní­tot­ta a kabát­zse­bé­ből a pénz­tár­cá­ját, majd elfu­tott. A tár­cá­ban kész­pénz, vala­mint a sér­tett bank­kár­tyá­ja és sze­mé­lyes okmá­nyai voltak.

A sér­tett egy­ből az elkö­ve­tő után indult, azon­ban egész­sé­gi álla­po­ta és idős kora miatt nem tudta utol­ér­ni. A Szek­szár­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai viszont rövid időn belül elfog­ták a fér­fit, aki­nél meg­ta­lál­ták a sér­tett pén­zét, illet­ve a közel­ben a pénz­tár­cát is.

A nyo­mo­zó ható­ság kifosz­tás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a bün­te­tett elő­éle­tű – koráb­bi elíté­lé­sei miatt külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő – fér­fit, aki ellen jelen­leg is több, hason­ló bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miat­ti bün­te­tő­el­já­rás van folyamatban.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint gya­nú­sí­tott ese­té­ben foko­zot­tan fenn­áll a bűn­is­mét­lés, vala­mint a szö­kés, elrej­tő­zés veszélye.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bűn­is­mét­lés veszé­lye tekin­te­té­ben osz­tot­ta az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat, és egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett saj­tó­köz­le­mény, fotók­kal az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/18-perc-alatt-elfogtak-a-kifosztas-elkovetojet