Főoldal » Hírek » Eredményesen indítványozta az ügyészség egy osztrák és egy orosz embercsempész letartóztatását – a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Paksi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja hét­főn egy hónap­ra elren­del­te annak az oszt­rák és orosz állam­pol­gár fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint nyolc, magu­kat szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt csem­pész­tek a jár­mű­vük­ben múlt pén­te­ken az M6-os autó­pá­lya Tolna megyei sza­ka­szán.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a magyar nyel­vet nem értő, oszt­rák lak­cím­mel ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tot­tak egy oszt­rák honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­val 2021. janu­ár 22. nap­ján a déli órák­ban az M6-os autó­pá­lya Tolna megyei sza­ka­szán, Paks tér­sé­gé­ben köz­le­ked­tek, ami­kor ellen­őr­zés alá von­ták őket.

Az ötsze­mé­lyes gép­ko­csi­ban továb­bi nyolc, úti okmánnyal nem ren­del­ke­ző, magát szír állam­pol­gár­nak valló férfi uta­zott, akik koráb­ban ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel jutot­tak el Szí­ri­á­ból Török­or­szág, Görög­or­szág, Albá­nia és Koszo­vó érin­té­sé­vel Szer­bi­á­ba. A zom­bo­ri mene­kült­tá­bor­ból – szin­tén ember­csem­pé­szek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – a határt jog­el­le­ne­sen átlép­ve jöt­tek Magyar­or­szág­ra, ahon­nan Auszt­ri­á­ba kíván­tak hason­ló módon eljut­ni. A magyar­or­szá­gi talál­ko­zá­si helyen egy­ből beszáll­tak az értük érke­ző gép­ko­csi utas- és cso­mag­te­ré­be. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak a szír állam­pol­gá­ro­kat az Auszt­ri­á­ba való jog­el­le­nes átju­tá­suk érde­ké­ben szál­lí­tot­ták Magyar­or­szág terü­le­tén.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a minő­sí­tett ember­csem­pé­szés­sel gya­nú­sí­tott, Auszt­ri­á­ban és Német­or­szág­ban már több alka­lom­mal fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt fér­fi­ak ese­té­ben foko­zot­tan fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye, továb­bá az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den tekin­tet­ben oszt­va az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat 2021. feb­ru­ár 25. nap­já­ig elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett saj­tó­köz­le­mény, fotók­kal az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-az-embercsempeszek-9