Főoldal » Hírek » Eritreai állampolgárokat próbált meg Magyarországra csempészni - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a román fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint tavaly feb­ru­ár­ban hat, magát erit­re­ai állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt pró­bált Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott isme­ret­len tár­sa­i­val 2020. feb­ru­ár 8-án, este 9 óra körül vette fel Romá­nia terü­le­tén egy mik­ro­busz­ba a hat, magát erit­re­ai nem­ze­ti­sé­gű­nek valló sze­mélyt, aki­ket azután a zöld­ha­tá­ron átkí­sér­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re. A Nagy­la­kot elke­rü­lő főút köze­lé­ben az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket már várta egy gép­ko­csi­val a vád­lott egy másik isme­ret­len társa, majd együtt elin­dul­tak Auszt­ria irá­nyá­ba. A hatá­ron figye­lő­szol­gá­la­tot ellá­tó kato­nák ész­lel­ték mind­ezt és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A rend­őrök intéz­ke­dés alá kíván­ták vonni a gép­ko­csit, amely­ből azon­ban a vád­lott és a társa kiug­rot­tak és elme­ne­kül­tek. A rend­őrök­nek ekkor még csak az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket sike­rült elő­ál­lí­ta­ni­uk és meg­ál­la­pí­ta­ni­uk azt, hogy sem a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez, sem az ott tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­nek. Meg­ál­la­pí­tást nyert az is, hogy őket az álta­luk fize­tett ember­csem­pé­szek jut­tat­ták el mik­ro­bu­szok segít­sé­gé­vel Görög­or­szá­gon keresz­tül Szer­bi­á­ba, majd a magyar-román határ közelébe.

A vád­lott az elme­ne­kü­lé­sét köve­tő­en tele­fo­non érte­sí­tet­te egy isme­rő­sét, aki­vel meg­pró­bált Magyar­or­szág terü­le­té­ről kilép­ni. A határ­át­ke­lő előt­ti pihe­nő­he­lyen azon­ban őt a rend­őrök ellen­őr­zés alá von­ták és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy azo­nos a koráb­ban a rend­őri intéz­ke­dés alól magát kivo­nó személlyel.

A Makói Járá­si Ügyész­ség a román fér­fi­val szem­ben az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.