Főoldal » Archív » Erkélyen keresztül próbált menekülni a rendőrök elől egy budapesti díler - vádemelés - VIDEÓVAL

A férfi az első eme­le­ti lakás erké­lyé­ről a lakó­ház belső udva­rá­ra zuhant és megsérült. 

A vád­irat sze­rint a 42 éves férfi az elfo­gá­sát meg­elő­ző­en Buda­pest terü­le­tén kábí­tó­szer­rel keres­ke­dett. A vád­lott az érté­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szert, vala­mint az annak cso­ma­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket egy I. kerü­le­ti lakás­ban tárolta.

Lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján a rend­őrök 2018. janu­ár 31-én meg­je­len­tek a fenti lakás­nál ház­ku­ta­tás és a férfi elfo­gá­sa érdekében.

A rend­őrök érke­zé­sét ész­lel­ve, a díler magá­hoz vette a lakás­ban tar­tott mint­egy 60 gramm koka­int, vala­mint csak­nem 900 darab MDMA-tartalmú tab­let­tát, és a kábí­tó­sze­rek­kel együtt az abla­kon keresz­tül meg­pró­bált elme­ne­kül­ni. Mene­kü­lés köz­ben azon­ban az erkély­ről a lakó­ház belső udva­rá­ra zuhant, ahol a rend­őrök elfog­ták, a nála lévő kábí­tó­szert pedig meg­ta­lál­ták és lefoglalták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A vád sze­rin­ti leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le öt évtől húsz évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által köz­zé­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/erkelyen-keresztul-menekult