Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Erőszakba torkollott a szökési kísérlet – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú fiú­val és lánnyal szem­ben, akik előbb meg akar­tak szök­ni a gyer­mek­ott­hon­ból, végül az egyik neve­lő­re támadtak.

A vád sze­rint a tizen­éves fia­ta­lo­kat 2023 janu­ár­já­ban – miu­tán egy másik vár­me­gyé­ben talál­ha­tó gon­do­zá­si helyük­ről meg­szök­tek – egy kapos­vá­ri gyer­mek­ott­hon­ba szál­lí­tot­ták, ahon­nan már más­nap távoz­ni sze­ret­tek volna. Ami­kor az egyik neve­lő meg­aka­dá­lyoz­ta a szö­ké­sü­ket, a fia­tal fiú szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd tár­sá­val együtt a neve­lői szoba irá­nyá­ba futot­tak, ahová az ajtót berúg­va bemen­tek, és kul­cso­kat vet­tek magukhoz.

A sér­tett eze­ket a kul­cso­kat később vissza­vet­te tőlük, a vád­lot­tak azon­ban ekkor a neve­lő­jük­re támad­tak, meg­lök­ték, meg­ütöt­ték, egy ivó­jog­hur­tot dob­tak az irá­nyá­ba, majd meg­pró­bál­ták betol­ni annak a szo­bá­nak az ajta­ját, ahová a sér­tett elő­lük mene­kült. A rend­őrök hely­szín­re érke­zé­sé­ig végül a gyer­mek­ott­hon más lakói siet­tek a neve­lő segít­sé­gé­re, aki nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét, míg – az idő­köz­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét betöl­tő – tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a pró­ba­idő tar­ta­má­ra a lány párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.

A meg­ron­gált ajtó­ról a fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készítette.

A megrongált ajtó