Főoldal » Hírek » Erőszakkal akarta visszaszerezni a rokoni kölcsönt - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki az uno­ka­test­vé­ré­nek adott köl­csön­össze­get bán­tal­ma­zás­sal pró­bál­ta meg behaj­ta­ni Fonyó­don.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint a sér­tett 2020-ban kapott köl­csön 13,5 mil­lió forin­tot a vád­lot­tól azzal a kikö­tés­sel, hogy a köl­csön­össze­get egy hónap múlva vissza­fi­ze­ti neki.

A sér­tett nő azon­ban egy év eltel­té­vel sem tudott tel­je­sí­te­ni, ezért a ter­helt 2021 augusz­tu­sá­ban pol­gá­ri peres eljá­rást indí­tott, vala­mint meg­je­lent uno­ka­test­vé­re fonyó­di üzle­té­ben is. Az elkö­ve­tő a sze­mé­lyes talál­ko­zás során nem tudott ural­kod­ni magán és hogy jogos vagyo­ni igé­nyé­nek érvényt sze­rez­zen, meg­szo­rí­tot­ta roko­na fel­kar­ját, meg­kar­mol­ta, rán­gat­ta és meg­tép­te a haját.

A ter­helt a bán­tal­ma­zás­sal nem érte el cél­ját, mivel a sér­tett nem tudott fizet­ni, azon­ban a táma­dás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.