Főoldal » Hírek » Erőszakkal akarta visszaszerezni értékeit a meglopott férfi - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás és testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki a tol­va­jok nyo­má­ba eredt és egyi­kü­ket bán­tal­maz­ta.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2023. feb­ru­ár 3-án este a berettyó­új­fa­lui autó­busz­ál­lo­má­son tar­tóz­ko­dott, ahol meg­is­mert egy fér­fit és a vele lévő gyer­mek­ko­rú fiút. Az állo­má­son beszél­get­ni kezd­tek, majd a vád­lott egy pár­kány­ra tette cso­mag­ja­it és eltá­vo­lo­dott onnan, a közel­ben más­sal kez­dett beszél­get­ni. A vád­lott figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va a sér­tett és a fiú ellop­ták a cso­ma­go­kat.

A sér­tett az elkö­ve­tő össze­sen 3.000 forint érté­kű, sört és öngyúj­tót tar­tal­ma­zó szaty­rát, míg a gyer­mek­ko­rú egy műanyag dobozt vitt el, ami­ben egy 13.000 forin­tos deko­pír fűrész volt. A lopást ész­re­vet­te a vád­lott és a tol­va­jok után sza­ladt. Futás köz­ben nem vette észre, hogy a sér­tett eldob­ta a szaty­rot, így ami­kor utol­ér­te a fér­fit, több­ször meg­rúg­ta, majd a kabát­já­nál fogva vissza­húz­ta az állo­más­ra, ahol tovább bán­tal­maz­ta és köve­tel­te az érté­ke­i­nek vissza­adá­sát. Az ütle­ge­lést egy vára­ko­zó utas köz­be­lé­pé­sé­re hagy­ta abba.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett az arcán nyolc napon belül gyó­gyu­ló hám­hor­zso­lá­sos és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Figye­lem­mel azon­ban az elkö­ve­tés mód­já­ra és a sérült test­tá­jék­ra, az elkö­ve­tő szán­dé­ka súlyo­sabb, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irá­nyult.

A férfi később vissza­kap­ta az ello­pott érté­ke­it, a hely­szín­ről elme­ne­kü­lő kis­ko­rú­tól a nyo­mo­zás során a berettyó­új­fa­lui rend­őrök lefog­lal­ták és vissza­ad­ták a szer­szám­gé­pet. A lopást elkö­ve­tő fér­fi­val szem­ben a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság tulaj­don elle­ni sza­bály­sér­tés miatt pénz­bír­sá­got sza­bott ki, gyer­mek­ko­rú társa azon­ban élet­ko­ra miatt nem volt fele­lős­ség­re von­ha­tó sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­se miatt.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tőt önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­je