Főoldal » Hírek » Erőszakkal ejtette teherbe nevelőapja a 11 éves kislányt- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy, a nevelt gyer­me­két meg­erő­sza­ko­ló, jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val és az élet­tár­sá­val, a kis­lány any­já­val szemben.

A vád­lot­tak 2019 nya­rán egy inter­ne­tes olda­lon ismer­ked­tek meg, majd rövid időn belül élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tek az asszony dél-hevesi lakó­he­lyén, ahol együtt éltek a nő három gyer­me­ké­vel, köz­tük az akkor 11 éves kis­lánnyal. Az isko­lás korú gye­re­kek 2020-ban, a járvány-helyzet miatt ott­hon tanul­tak, mialatt neve­lő­ap­juk, az I. rendű vád­lott fel­ügyel­te őket. Élet­tár­sa nem fog­lal­ko­zott a kicsik­kel, mun­ká­ja végez­té­vel jel­lem­ző­en ita­lo­zott, majd lefe­küdt alud­ni. A neve­lő­apa – a nő tud­tá­val és bele­egye­zé­sé­vel – rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta a gye­re­ke­ket, ami miatt fél­tek tőle, külö­nö­sen miu­tán tudat­ta velük, hogy koráb­ban ember­ölés miatt is volt már büntetve.

A férfi az éjsza­kai órák­ban egy kés­sel a kezé­ben gyak­ran beosont a nevelt lányá­hoz, akit rend­sze­re­sen közö­sü­lés­re kény­sze­rí­tett, majd tavaly nyá­ron teher­be is ejtett. Mikor ez kide­rült, arra vette rá a sér­tet­tet, hogy váran­dós álla­po­tát az egyik osz­tály­tár­sá­ra fogja.

A vád­lot­tak maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként az érzel­mi elha­nya­go­lás, a fizi­kai bán­tal­ma­zás és főként a súlyos sze­xu­á­lis trau­ma követ­kez­té­ben a kis­lány sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­se, bizal­ma, biz­ton­ság­él­mé­nye, anya- és apa­ké­pe alap­ve­tő­en sérült. A gyám­ha­tó­ság ebben a hely­zet­ben őt – és hason­ló­an trau­ma­ti­zált test­vé­re­it – neve­lés­be vette, az anya szü­lői fel­ügye­le­ti joga jelen­leg is szünetel.

A Heves Megyei Főügyész­ség a fér­fit és a nőt három rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezen túl­me­nő­en a neve­lő­apá­val szem­ben tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re, erő­szak­kal és az élet, testi épség elle­ni köz­vet­len fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt is vádat emelt. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a tör­vény­szék a most 60 éves fér­fi­val szem­ben – beis­me­ré­se ese­tén – 16 év fegy­ház­bün­te­tést és 10 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, továb­bá vég­le­ges hatállyal tilt­sa el őt min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben kis­ko­rú sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­het­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerül­ne. A nő ese­té­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, vala­mint hatá­ro­zott idejű fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott, és indít­ványt tett a szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sé­re is mind­há­rom kis­ko­rú gyer­me­ke vonatkozásában.