Főoldal » Hírek » Erőszakkal kényszerítettek fiatal lányokat prostitúcióra - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a három fér­fi­val és három nővel szem­ben, akik fia­tal nőket fut­tat­tak és egy fér­fit is ház körü­li mun­kák elvég­zé­sé­re kényszerítettek.

A vád­irat sze­rint az egy­más­sal roko­ni kap­cso­lat­ban álló elkö­ve­tők 2019. szep­tem­ber és 2020. szep­tem­ber közöt­ti kiszol­gál­ta­tott élet­hely­zet­ben lévő fia­tal nőket rábe­szél­tek arra, hogy - nagyobb váro­sok­ban, de Német­or­szág­ban vagy Auszt­ri­á­ban is - pén­zért sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get foly­tas­sa­nak. A sér­tet­tek egy részét un. lover­boy mód­szer­rel vet­ték rá a pros­ti­tú­ci­ó­ra, vagy­is a fér­fi­ak sze­rel­met szín­lel­tek, majd a csa­lád­ala­pí­tás és a vagyo­ni biz­ton­ság lehe­tő­sé­gét fel­csil­lant­va rávet­ték a nőket arra, hogy pros­ti­tu­ál­tak legye­nek. A vád­lot­tak a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok hely­szí­ne­it és az ügy­fe­le­ket szer­vez­ték, a pénzt a sér­tet­tek­től elvet­ték. Ami­kor a sér­tet­tek már nem akar­ták az elvá­rá­so­kat tel­je­sí­te­ni, vagy a vád­lot­tak keve­sell­ték a pénzt, akkor a fia­tal lányo­kat bán­tal­maz­ták, csa­lád­tag­ja­ik meg­ve­ré­sé­vel fenye­get­ték. A pszi­chés és testi bán­tal­ma­zá­sok válo­ga­tott mód­sze­rek­kel zaj­lot­tak, és ha a sér­tett meg­szö­kött, akkor újabb retor­zi­ók­ban volt része. Elő­for­dult, hogy a vád­lot­tak a sér­tet­te­ket elad­ták azért, hogy a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get más­nak folytassák.

Az élet­tár­si kap­cso­lat­ban élő két vád­lott egy szo­rult érzel­mi és anya­gi hely­zet­ben élő fér­fi­nak fel­aján­lot­ták, hogy lak­ha­tá­sért cse­ré­be dol­goz­zon a házuk körül. Egy idő után a sér­tett­nek a kony­há­ban, föl­dön, pok­ró­co­kon kel­lett alud­nia, jóval több munka elvég­zé­sé­re uta­sí­tot­ták, meg­til­tot­ták, hogy roko­na­it láto­gas­sa. Elő­for­dult az is, hogy ha nem vol­tak meg­elé­ged­ve a mun­ká­já­val, akkor meg­ver­ték és arra is kény­sze­rí­tet­ték, hogy hir­de­tést adjon fel, és fűnyí­rás­sal keres­sen nekik pénzt.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem, kény­szer­mun­ka, kitar­tott­ság és kábí­tó­szer­rel vissza­élés bűn­cse­lek­mé­nyé­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor rész­ben letar­tóz­ta­tás­ban levő, rész­ben sza­bad­lá­bon véde­ke­ző elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.

A rend­őr­sé­gi akci­ó­ról készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-emberkereskedelemert-kell-felelniuk#1