Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Erőszakkal kényszerítették prostitúcióra a sértettet - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di házas­pár­ral és továb­bi 4 sze­méllyel szem­ben, akik fia­tal lányo­kat adtak-vettek és ha kel­lett, kény­sze­rí­tet­ték őket a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok nyújtására.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke kihasz­nál­ta a közép­is­ko­lai évei végén járó sér­tett kiszol­gál­ta­tott élet­hely­ze­tét, felé táp­lált érzel­me­it és a fia­tal lányt kül­föl­di mun­ka­vál­la­lás ürü­gyén elvit­te a sze­ge­di házas­pár­hoz, akik­nek pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra elad­ta egy autó­ért cse­ré­be. A házas­pár ezután a sér­te­tett kül- és beföl­dön egy­aránt pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­te, külön­fé­le válo­ga­tott fenye­ge­té­sek­kel, de ha kel­lett verés­sel. A házas­pár a lányt külön­bö­ző olda­la­kon meg­hir­det­te, a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­hoz laká­so­kat bérelt és azt felül­egyel­te, a sér­tett keres­mé­nyét elvet­ték a 2017. feb­ru­ár­já­tól kez­dő­dő mint­egy fél éven át.

A sér­tet­tet lát­szó­lag ebből a hely­zet­ből kimen­tet­te egy magyar férfi, aki Bécs­ben sze­re­lem szín­le­lé­sé­vel és jobb élet ígé­re­té­vel segí­tett a lány­nak meg­szök­ni. Való­já­ban azon­ban a sér­tett ezután hóna­po­kon keresz­tül a szo­rult hely­ze­tét kihasz­ná­ló fér­fi­nek dol­go­zott és a pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó pénzt neki kel­lett átad­nia. A súlyos egész­ség­ká­ro­so­dást szen­ve­dő sér­tet­tet ebből a hely­zet­ből őt meg­saj­ná­ló isme­ret­le­nek men­tet­ték ki.

A nyo­mo­zás fel­tár­ta továb­bá, hogy a sze­ge­di házas­pár és lányuk más sér­tet­tet is fut­tat­tak éve­ken keresz­tül jel­lem­ző­en Német­or­szág­ban és bel­föl­dön, illet­ve még egy nő pros­ti­tú­ci­ót szer­ve­ző tevé­keny­sé­gé­re is fény derült.

A főügyész­ég a vád­lot­ta­kat minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel és rész­ben kitar­tott­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.