Főoldal » Archív » Erőszakkal követelte vissza a kölcsönt társaival egy hivatásos rendőr

Alsó­nad­rág­ra vet­kőz­tet­tek, kifosz­tot­tak és mez­te­le­nül kirak­tak a kocsi­ból hár­man egy fér­fit Buda­pes­ten a III. kerü­let­ben, mert 150 000 forint­tal tar­to­zott nekik. Az elkö­ve­tők között egy hiva­tá­sos rend­őr is volt. Az eset 2013. már­ci­us 24-én történt.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügy­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás, önbí­rás­ko­dás, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Készen­lé­ti Rend­őr­ség egy hiva­tá­sos állo­má­nyú beosz­tott­já­val, vala­mint két - civil - tár­sá­val szemben.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Erő­szak­kal köve­tel­te vissza a köl­csönt tár­sa­i­val egy hiva­tá­sos rendőr