Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Erőszakkal tartotta meg az elkért mobiltelefont – rendőrségi fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A fia­tal­ko­rú zenét hall­ga­tott isme­rő­se tele­fon­já­ról, de azt később nem akar­ta vissza­ad­ni, ezért bán­tal­maz­ta a tulajdonosát.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 17 éves fiú 2023. októ­ber 21-én, este, isme­rő­se­i­vel Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban együtt ita­loz­tak. A vád­lott elkér­te az isme­rő­se mobil­te­le­fon­ját azért, hogy arról hall­gas­sa­nak zenét. Később azon­ban úgy dön­tött, hogy nem adja vissza, hanem azt megtartja.

Éjfél körül a sér­tett vissza akar­ta kérni a készü­lé­ket, de az elkö­ve­tő közöl­te, hogy az már az övé. A fiú tar­tott az idő­sebb és erő­sebb vád­lot­tól, ezért nem merte vissza­sze­rez­ni, csak annyit mon­dott, hogy fel­je­len­ti a rend­őr­sé­gen. A fia­tal­ko­rú ekkor pofon ütöt­te a sér­tet­tet, hogy így meg­tart­has­sa a tele­font, majd távo­zott a hely­szín­ről. Út köz­ben mér­gé­ben össze­tör­te a mobilt és a tok­já­ban lévő sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal együtt egy kuká­ba dobta. 

A sér­tett egy isme­rő­sé­vel utol­ér­te az elkö­ve­tőt és miköz­ben vissza­kér­te a készü­lé­két, a vád­lott úgy ellök­te, hogy hanyatt esett. Az eset­re fel­fi­gyel­tek a közel­ben lévő rend­őrök, és őri­zet­be vet­ték a fia­tal­ko­rút, aki meg­mu­tat­ta nekik, hogy melyik kuká­ba dobta a tele­font. A sér­tett így vissza­kap­ta az iga­zol­vá­nyát, de a készü­lék úgy össze­tört, hogy hasz­nál­ha­tat­lan lett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt rab­lás bűn­tet­té­vel és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság őt fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­re ítél­je és tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A deb­re­ce­ni rend­őrök által meg­ta­lált készü­lék­ről készí­tett fotó itt tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elvette-ismerose-telefonjat