Főoldal » Hírek » Erőszakkal vette el egy buszra várakozó férfi értékeit-Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 36 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. feb­ru­ár 02-án este, a Mis­kolc egyik külső város­ré­szé­ben lévő busz­meg­ál­ló­ban figyelt fel a sér­tett­re. Miu­tán leszó­lí­tot­ta szó­vál­tás­ba keve­red­tek, majd a vád­lott több­ször meg­ütöt­te a fér­fit és azt köve­tel­te tőle, hogy adja át neki a kabát­ját. Miu­tán a sér­tett a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, a vád­lott a sér­tett kar­ját kicsa­var­ta, lehúz­ta róla a kabá­tot és azt a benne lévő mobil­te­le­fon­nal, pénz­tár­cá­val, kész­pénz­zel, sze­mé­lyes okira­tok­kal és bank­kár­tyá­val együtt magá­val vitte.

Két nap­pal később a vád­lott egy mis­kol­ci dohány­bolt­ban meg­pró­bált vásá­rol­ni a sér­tett nevé­re kiál­lí­tott bank­kár­tyá­val, azon­ban a vásár­lást az üzlet ter­mi­nál­ja eluta­sí­tot­ta, mivel a sér­tett a kár­tyát idő­köz­ben letil­tot­ta.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel, infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­irat­ban az ügyész­ség hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a sér­tett által beje­len­tett pol­gá­ri jogi igény elbí­rá­lá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság­nak. A férfi letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­ság dön­té­sét.