Főoldal » Archív » Erotikus oldalon hirdették magukat az áldozataikat elkábító rablók – vádemelés - FOTÓVAL

Az ügy egyik vád­lott­ja, egy har­minc­ki­lenc éves férfi az egyik bűn­cse­lek­ményt egy negy­ven­öt éves nővel követ­te el, aki­vel akkor pár­kap­cso­lat­ban állt. A másik rab­lás­hoz azon­ban már egy másik nő segít­sé­gét vette igénybe.

A vád­irat sze­rint a már évek óta – bár meg­sza­kí­tá­sok­kal – egy­más­sal pár­kap­cso­la­ti viszony­ban álló I. és II. rendű vád­lot­tak 2017 nya­rán egy ero­ti­kus part­ner­ke­re­ső olda­lon álné­ven, pár­ként hir­det­ték magu­kat. A hir­de­tés fel­kel­tet­te a sér­tett figyel­mét, ezért kap­cso­lat­ba lépett velük, és beszél­get­ni kezd­tek az inter­ne­tes olda­lon keresztül.

Ennek során meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a vád­lot­tak a férfi lakó­he­lyé­re men­nek, és ott ők, mint pár, egy­más­sal sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­nek, amibe - ha úgy ala­kul a hely­zet - a sér­tett is becsatlakozik.

A vád­lot­tak való­di célja azon­ban az volt, hogy a sér­tett laká­sá­ba ily módon bejut­va, a fér­fit bódí­tó szer­rel elká­bít­ják, majd az öntu­dat­lan álla­pot­ba kerü­lő áldo­za­tuk­tól meg­sze­re­zik az értékeit.

A vád­lot­tak 2017. júli­us 13-án a meg­be­szél­tek sze­rint fel­ke­res­ték a sér­tet­tet annak XIV. kerü­le­ti lakó­he­lyén, majd az adan­dó alkal­mat kihasz­nál­va, a nő elte­rel­te a figyel­mét, mialatt társa alta­tó, kábí­tó hatá­sú szert öntött a sér­tett poha­rá­ba. A férfi meg­it­ta a pohár tar­tal­mát, ami­től rövid időn belül elká­bult. Ekkor a vád­lot­tak maguk­hoz vet­ték a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, és azzal távoz­tak a lakásból.

Egy másik, fen­ti­hez hason­ló eset­ben a férfi vád­lott egy isme­ret­sé­gi köré­be tar­to­zó másik nővel kere­sett fel egy fér­fit, miu­tán ő ugyan­csak jelent­ke­zett az ero­ti­kus olda­lon álné­ven sze­rep­lő hirdetésre.

A férfi és női társa (aki az ügy III. rendű vád­lott­ja) 2017. augusz­tus 6-án men­tek fel a sér­tett III. kerü­le­ti laká­sá­ra azzal, hogy majd mind­hár­man sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végeznek.

Az áldo­za­tot ebben az eset­ben is elká­bí­tot­ták, majd eltu­laj­do­ní­tot­ták a férfi több órá­ját, mobil­te­le­fon­ját, kész­pén­zét, amik­kel ezután távoz­tak a helyszínről.

Az ügy­ben a Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség két rend­be­li rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A férfi és az egyik nő társa jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti, a máso­dik cse­lek­mény­ben részt vett nő pedig elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az üggyel kap­cso­la­tos koráb­bi rend­őr­sé­gi kom­mu­ni­ká­ció során köz­zé­tett fotó az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/internetes-aldozatok