Főoldal » Hírek » Értékei megszerzése érdekében támadtak az idős, mozgásában korlátozott asszonyra - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt annak a szeg­hal­mi nőnek és tár­sá­nak az ügyé­ben, akit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt a Gyu­lai Tör­vény­szék nem jog­erő­sen 18 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra vala­mint 11.295,- forint vagyon­el­kob­zás­ra, míg tár­sát bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra vala­mint 11.295,- forint vagyon­el­kob­zás­ra ítélt.

Az íté­let sze­rint a szeg­hal­mi nő és élet­tár­sa a szom­széd­juk­ban lakó, álta­luk jól ismert idős asszony érté­ke­it kíván­ták meg­sze­rez­ni, mely­nek érde­ké­ben 2018 őszén az ott­ho­ná­ban meg­je­len­tek, majd a nő egy vas­cső­vel bán­tal­maz­ta, míg az élet­tár­sa az ajtó­ból figyel­te és segí­tet­te őt. A bán­tal­ma­zás­tól föld­re kerü­lő és erő­sen vérző sér­tet­tet a nő tovább ütle­gel­te, az idős asszony­nál lévő kész­pénz, az ott talál­ha­tó éksze­rek és egyéb vagyo­ni érték meg­szer­zé­sé­ért. A nő ezt köve­tő­en össze­kö­töz­te a sér­tett kezét, lábát, hogy ne tud­jon segít­sé­get hívni és a hideg köve­ze­ten a haj­na­li órák­ban magá­ra hagy­ta. A sér­tet­tet más­nap talál­ták meg a szom­szé­dok, a halá­lát csak a gyors, szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás hárí­tot­ta el.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tet­tek be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség átira­tá­ban kifej­tet­te, hogy az első­fo­kú bíró­ság téve­sen minő­sí­tet­te a bán­tal­ma­zó nő és társa cse­lek­mé­nye­it, mert az helye­sen nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett­nek is minő­sül, ezért ennek meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra, egye­bek­ben annak hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.