Főoldal » Archív » Értékes műszaki cikkeket szereztek meg a csaló nők

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a két nővel szem­ben, akik úgy kötöt­tek áru­vá­sár­lá­si hitel­szer­ző­dést, hogy annak vissza­fi­ze­té­se nem állt szándékukban.

2016. már­ci­u­sá­ban a vád­lot­tak együtt lak­tak, mind­ket­ten cse­kély jöve­de­lem­mel ren­del­kez­tek. A II. r. vád­lott rávet­te az I. r. vád­lot­tat arra, hogy külön­bö­ző áru­há­zak­ban vegyen fel hitelt, így a pénz­ből majd vásá­rol­nak maguk­nak. Ennek meg­fe­le­lő­en az I. r. vád­lott 2016. októ­ber 24-én, egy deb­re­ce­ni bevá­sár­ló­köz­pont­ban 190.000 forint vásár­lá­si hitelt igé­nyelt az egyik bank­tól, a pénzt még aznap meg­kap­ta. Ezt köve­tő­en a nők tele­ví­zi­ót, gáz­tűz­he­lyet és ülés­hu­za­tot vásá­rol­tak, melye­ket a II. r. vád­lott lányá­nak a laká­sá­ba vit­tek, és ott használtak.

Az I. r. vád­lott néhány nap­pal később, egy tisza­fü­re­di áru­ház­ban kötött köl­csön­szer­ző­dést egy bank­kal, amely 201.434 forint hitelt folyó­sí­tott. Az elkö­ve­tők a pénz­ből tele­ví­zi­ót, tűz­he­lyet és vegyes tüze­lé­sű kály­hát vásá­rol­tak, melyek egy részét a II. r. vád­lott laká­sá­ra, másik részét a II. r. vád­lott lányá­nak házá­ba vittek.

Az elkö­ve­tők­nek a szer­ző­dés­kö­tés­kor eleve nem állt szán­dé­kuk­ban a köl­csön vissza­fi­ze­té­se, a sér­tet­te­ket téve­dés­be ejtet­ték, és 190.000, illet­ve 201.434 forint kárt okoz­tak, amely nem térült meg. A műsza­ki cik­ke­ket a nyo­mo­zás során lefog­lal­ták, azon­ban azok a hasz­ná­lat követ­kez­té­ben elad­ha­tat­la­nok lettek.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség a vád­irat­ban mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy az egyik sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt a járás­bí­ró­ság érdem­ben bírál­ja el, annak adjon helyt, a nyo­mo­zás során lefog­lalt műsza­ki cik­kek lefog­la­lá­sát szün­tes­se meg, azo­kat a pol­gá­ri jogi igény biz­to­sí­tá­sá­ra tart­sa vissza. Ezen túl­me­nő­en az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a másik sér­tet­tet érin­tő­en a vád­lot­tak­kal szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.