Főoldal » Archív » Érvénytelen kikötéseket alkalmazott az egyik mobilszolgáltató - pert vesztettek

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az egyik hazai mobil­szol­gált­tó által alkal­ma­zott lakos­sá­gi szer­ző­dés­ben több szer­ző­dé­si fel­té­tel is tisz­tes­ség­te­len, és köte­lez­te a céget arra, hogy azo­kat saját költ­sé­gén két orszá­gos napi­lap­ban tegye közzé. 

Az ügy előz­mé­nye, hogy a Fővá­ro­si Főügyész­ség kere­se­tet nyúj­tott be a Fővá­ro­si Bíró­ság­ra, mert ész­lel­ték, hogy az egyik lakos­sá­gi mobil­szol­gál­ta­tó tisz­tes­ség­te­len szer­ző­dé­si kikö­té­se­ket alkal­maz a fogyasz­tói szer­ző­dé­se­i­ben. Az első fokon eljá­ró bíró­ság csu­pán az egyik fel­té­telt talál­ta érvény­te­len­nek, ezért az ügyész fel­leb­be­zett, és az eljá­rást a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség vitte tovább.

A köz­ér­de­kű per­ben a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fogyasz­tói szer­ző­dé­sek­ben alkal­ma­zott álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­tel (ÁSZF), vala­mint az elő­fi­ze­tői szer­ző­dés blan­ket­ták aláb­bi elő­fi­ze­tői nyi­lat­ko­za­tai a követ­ke­zők sze­rint tisztességtelenek:

Az a nyi­lat­ko­zat, amely sze­rint „Nyi­lat­ko­zom, hogy az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés meg­kö­té­se során a Szol­gál­ta­tó tel­jes körű tájé­koz­ta­tást nyúj­tott az alter­na­tív baran­go­lás­szol­gál­ta­tó válasz­tá­sá­nak lehe­tő­sé­gé­ről, az érvé­nyes baran­go­lá­si díjak­ról és az Euró tari­fá­ról.” azért tisz­tes­ség­te­len, mert a fogyasz­tó olyan nyi­lat­ko­za­tát rög­zí­ti, ami a szol­gál­ta­tó részé­ről a tel­jes körű tájé­koz­ta­tás meg­tör­tén­té­re, fogyasz­tó álta­li elis­me­ré­sé­re vonatkozik.

Az a nyi­lat­ko­zat, amely sze­rint „Nyi­lat­ko­zom, hogy az elő­fi­ze­tői szer­ző­dés­ben meg­je­lölt igény­be­vé­te­li helyen a szol­gál­ta­tás minő­sé­gé­nek hiá­nyos­sá­ga­i­val kap­cso­la­tos fel­mon­dá­si jog gya­kor­lá­sá­nak lehe­tő­sé­gé­ről, fel­té­te­le­i­ről és követ­kez­mé­nye­i­ről a tájé­koz­ta­tást az ÁSZF 12.4.7. és 12.6.11. pont­ban fog­lal­tak sze­rint meg­kap­tam. Meg­je­lölt igény­be­vé­te­li hely: az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés. »Elő­fi­ze­tő ada­tai« pont­já­ban, illet­ve a »Szol­gál­ta­tó ada­tai« pont­já­ban meg­adott cím.”, továb­bá azon nyi­lat­ko­zat, mely sze­rint „Nyi­lat­ko­zom, hogy az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­ben meg­je­lölt igény­be­vé­te­li helyen a szol­gál­ta­tás minő­sé­gé­nek hiá­nyos­sá­ga­i­val kap­cso­la­tos fel­mon­dá­si jog gya­kor­lá­sá­nak lehe­tő­sé­gé­ről, fel­té­te­le­i­ről és követ­kez­mé­nye­i­ről a tájé­koz­ta­tást az ÁSZF 12.4.2.1. (d) és 12.6.9. pont­ban fog­lal­tak sze­rint meg­kap­tam.” azért tisz­tes­ség­te­len, mert az elő­fi­ze­tői szer­ző­dés részét képe­ző álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­tel meg­je­lölt pont­já­nak meg­is­me­ré­sé­re vonat­ko­zik úgy, hogy a nyi­lat­ko­zat­ból, vagy továb­bi részé­ből annak tar­tal­ma nem ismer­he­tő meg, így a fogyasz­tó tény­le­ges, meg­fe­le­lő tájé­koz­ta­tá­sá­nak iga­zo­lá­sá­ra nem alkalmas.

A „meg­ér­tet­tem és elfo­ga­dom, hogy ezen hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­za­to­mat az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés hatá­lya és a jog­ér­vé­nye­sí­tés­re nyit­va álló határ­idő alatt nem von­ha­tom vissza” szö­veg­rész azért tisz­tes­ség­te­len, mert nem egy­ér­tel­mű, hogy a fogyasz­tó hoz­zá­já­ru­ló, vissza­von­ha­tat­lan nyi­lat­ko­za­ta mire, mely ada­tok­ra vonatkozik.

Az a nyi­lat­ko­zat, amely sze­rint „Nyi­lat­ko­zom, hogy az ÁSZF tel­jes szö­ve­gé­nek a ren­del­ke­zé­sem­re bocsá­tá­sá­ra nem tar­tok igényt.”, vala­mint az a nyi­lat­ko­zat, mely sze­rint „Meg­egye­zé­sünk­nek meg­fe­le­lő­en kérem, hogy a Szol­gál­ta­tó az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dést az álta­lam meg­adott e-mail címre elekt­ro­ni­kus levél­ben küld­je meg.” azért tisz­tes­ség­te­le­nek, mert a jog­sza­bály által biz­to­sí­tott lehe­tő­sé­gek­hez képest a fogyasz­tó jog­le­mon­dá­sát tar­tal­maz­za az ÁSZF és az elő­fi­ze­tői szer­ző­dés meg­kül­dé­sé­re vonatkozóan.

Azon kikö­tés, melyek sze­rint „Kije­len­tem, hogy az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés ideje alatt szó­ban úgy nyi­lat­koz­tam, hogy amennyi­ben a Szol­gál­ta­tó az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés módo­sí­tá­sát kez­de­mé­nye­zi, a nyi­lat­ko­zat­té­te­lem elmu­lasz­tá­sa mint ráuta­ló maga­tar­tás, vagy a tevő­le­ges maga­tar­tá­som a szer­ző­dés­mó­do­sí­tás elfo­ga­dá­sá­nak minő­sül.” azért tisz­tes­ség­te­len, mert a fogyasz­tó szó­be­li nyi­lat­ko­za­tát előre, a jog­sza­bállyal ellen­té­te­sen úgy rög­zí­ti, hogy a felek közöt­ti elő­fi­ze­tői szer­ző­dés még nem jött létre.

Mind­emel­lett az ÁSZF azon ren­del­ke­zé­se tisz­tes­ség­te­len, amely sze­rint „Érvény­te­len­ség ese­tén a Szol­gál­ta­tó az igény­be vett szol­gál­ta­tá­sok díját nem térí­ti vissza, az Előre Fize­tő Elő­fi­ze­tő a SIM kár­tyán eset­le­ge­sen még meg­lé­vő egyen­le­gét elve­szí­ti.”. A kikö­tés azért tisz­tes­ség­te­len, mert kizár­ja, hogy a fogyasz­tó vissza­kö­ve­tel­je a már tel­je­sí­tett ellen­szol­gál­ta­tás nél­kü­li szolgáltatását.

A másod­fo­kú bíró­ság dön­té­se azt jelen­ti, hogy a tisz­tes­ség­te­len kikö­té­sek a folya­mat­ban lévő szer­ző­dé­sek ese­té­ben érvény­te­le­nek, vagy­is a szol­gál­ta­tó nem hivat­koz­hat rájuk, az új szer­ző­dé­sek­be pedig nem kerül­het­nek bele.