Főoldal » Archív » Érvénytelenség megállapítása érdekében perel az ügyészség egy fogyasztói kölcsönök nyújtásával üzletszerűen foglalkozó vállalkozással szemben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség kere­set­le­ve­let nyúj­tott be egy moson­ma­gyar­óvá­ri szék­he­lyű Zrt.-vel szem­ben, amely fogyasz­tói köl­csö­nök nyúj­tá­sá­val üzlet­sze­rű­en fog­lal­ko­zik. A kere­set célja a tisz­tes­ség­te­len, illet­ve sem­mis álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gé­nek bíró­ság álta­li kimon­dá­sa és annak – a vál­lal­ko­zás költ­sé­gén tör­té­nő – köz­le­mény­ben, inter­ne­tes felü­le­ten való közzététele.

Az ügyé­szi kere­set sze­rint a gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet által alkal­ma­zott üzlet­sza­bály­zat több pont­ja sem­mis­nek tekint­he­tő, hiszen önel­lent­mon­dó, ért­he­tet­len és nem léte­ző jog­sza­bály­ra való hivat­ko­zást is tartalmaz.

Az üzlet­sza­bály­zat emel­lett több pon­ton a tisz­tes­ség­te­len­ség tilal­má­ba is ütkö­zik. Fel­ha­tal­maz­za magát ugyan­is a Zrt. szer­ző­dé­sek utó­la­gos, egy­ol­da­lú módo­sí­tá­sá­ra, a szer­ző­dés saját belá­tá­sa sze­rin­ti fel­mon­dá­sá­ra, és az elő­tör­lesz­tést olyan díjak­hoz köti, melye­ket jog­sza­bály tilal­maz. Továb­bá a peres eljá­rá­sok ren­de­zé­sé­re kizá­ró­la­gos jel­leg­gel meg­ha­tá­roz­ta a szék­he­lye sze­rin­ti bíró­ság ille­té­kes­sé­gét, mely sza­bá­lyo­zás tisz­tes­ség­te­len­sé­gét már az Euró­pai Unió Bíró­sá­ga is megállapította.

A kere­set célja annak bíró­ság álta­li meg­ál­la­pí­tá­sa, hogy a gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet üzlet­sza­bály­za­ta tizen­egy pon­ton jog­sza­bály­ba ütkö­zik. Az érvény­te­len­ség jog­kö­vet­kez­mé­nye a vál­lal­ko­zás­sal szer­ző­dő vala­mennyi – még nem tel­je­sí­tett – szer­ző­dés­re vonatkozik.

Az érvény­te­len­ség meg­ál­la­pí­tá­sát – az ügyé­szi kere­set sze­rint – inter­ne­tes felü­le­ten is szük­sé­ges a vál­lal­ko­zás költ­sé­gén köz­zé­ten­ni, mely­re a gaz­dál­ko­dó szer­ve­ze­tet köte­lez­ni kell.