Főoldal » Hírek » Esküvői szolgáltatási szerződést támadott meg az ügyészség – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség­hez egy eskü­vő lemon­dá­sát köve­tő jog­vi­ta miatt for­dul­tak kére­lem­mel. Az ügyész­ség pert indí­tott, a bíró­ság jog­erős dön­tést hozott az ügyben. 

Az eskü­vő olyan jelen­tős ese­mény, amely ren­ge­teg szer­ve­zést, fel­ké­szü­lést és nem utol­só sor­ban jelen­tős anya­gi ráfor­dí­tást igé­nyel. A leg­e­lő­re­lá­tóbb szer­ve­zés elle­né­re is azon­ban közbe szól­hat­nak olyan körül­mé­nyek, ame­lyek miatt el kell halasz­ta­ni az eskü­vőt. Ilyen eset­ben a jelen­tős költ­sé­gek miatt rög­tön fel­me­rül a kér­dés, hogy milyen össze­get kell kifi­zet­ni annak elle­né­re, hogy le kel­lett mon­da­ni a ren­dez­vényt. Ezt a kér­dést a meg­kö­tött szer­ző­dés fogja ren­dez­ni, viszont talán egy­ben ez a leg­utol­só dolog, amellyel az ifjú pár fog­la­la­tos­ko­dik az eskü­vő szer­ve­zé­sé­nek hevében.

Fon­tos ezért tudni, hogy a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek eskü­vői ren­dez­vényt nyúj­tó vál­lal­ko­zá­sok által alkal­ma­zott, előre elké­szí­tett szer­ző­dé­sek – hason­ló­an pél­dá­ul a web­áru­há­zak vagy a ban­kok szer­ző­dé­se­i­hez - úgy­ne­ve­zett álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek­nek minő­sül­nek. Az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek annyi­ban tér­nek el a hagyo­má­nyos szer­ző­dé­sek­től - pont azért, mert már előre elké­szí­tet­te a vál­lal­ko­zás -, hogy ezek­nél utó­lag is vizs­gál­ha­tó, hogy a vál­lal­ko­zás és a fogyasz­tók jogai és köte­le­zett­sé­gei egyen­súly­ban voltak-e. Az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek vizs­gá­la­tá­ra az ügyész is ren­del­ke­zik hatás­kör­rel, melyet a fogyasz­tók joga­i­nak védel­me érde­ké­ben gyakorol.

Egy lemon­dott eskü­vő miatt kiala­kult jog­vi­ta kap­csán benyúj­tott fogyasz­tói kére­lem­re vizs­gál­ta meg az ügyész­ség egy Pest vár­me­gyei ren­dez­vényt szer­ve­ző cég álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­it, mely­nek ered­mé­nye­ként pert is indí­tott a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szé­ken. A bíró­ság min­den meg­tá­ma­dott szer­ző­dé­si ren­del­ke­zés tekin­te­té­ben osz­tot­ta az ügyész­ség állás­pont­ját, és jog­erős íté­le­té­ben – egye­bek mel­lett - a követ­ke­ző­ket álla­pí­tot­ta meg.

 

Érvény­te­le­nek az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek azon ren­del­ke­zé­sei, ame­lyek az eskü­vő előt­ti 8 héten belül tör­té­nő lemon­dás ese­tén a fel­mon­dá­si díj és a köt­bér össze­gét is az össz­költ­ség 100%-ában álla­pí­tot­ták meg, mivel ezek arány­ta­la­nul magas mér­té­kük miatt tisz­tes­ség­te­le­nek voltak. 

A bíró­ság tisz­tes­ség­te­len­nek talál­ta azt a kikö­tést is, mely lehe­tő­vé tette, hogy két, sze­mé­lyes vagy Sky­pe­on tör­tént meg­be­szé­lést köve­tő­en a cég min­den továb­bi sze­mé­lyes egyez­te­té­sé­ért 20.000 Ft/alkalom össze­get, 5 email vál­tást köve­tő­en pedig min­den meg­ke­re­sés­re 5.000 Ft/db össze­get szá­mol­jon fel a fogyasz­tó­nak annak elle­né­re, hogy az egyez­te­tés is a szol­gál­ta­tás része.

A bíró­ság íté­le­té­ben köte­lez­te a vál­lal­ko­zást arra is, hogy hon­lap­ján a tisz­tes­ség­te­len fel­té­te­lek­ről köz­le­ményt tegyen közzé.

Az ügyész­ség által indít­ha­tó köz­ér­de­kű perek jog­kö­vet­kez­mé­nye az, hogy az ügyé­szi kere­set­nek helyt adó dön­tés ese­tén a bíró­ság a jog­erős íté­le­té­ben meg­ál­la­pít­ja a tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét. A köz­ér­de­kű per­ben hozott íté­let hatá­lya – az érin­tet­tek min­den egyéb jog­cse­lek­mé­nye nél­kül – a tör­vény ere­jé­nél fogva kihat min­den, a vál­lal­ko­zás­sal szer­ző­dő ter­mé­sze­tes sze­mély­re, tehát min­den olyan egye­di szer­ző­dés­re, amely­ben a tisz­tes­ség­te­len kikö­tés meg­ta­lál­ha­tó. A tör­vény sze­rint az ilyen szer­ző­dé­si ren­del­ke­zés­re jogo­sult­sá­got ala­pí­ta­ni és annak alap­ján tel­je­sí­té­sét köve­tel­ni nem lehet, így a fogyasz­tó az íté­let­re hivat­ko­zás­sal köve­te­lést érvé­nye­sít­het a vál­lal­ko­zás­sal szemben.