Főoldal » Archív » Eszméletlenre verte, majd vízgyűjtő aknába dobta barátnőjét a fiatal férfi

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 21 éves férfi ellen véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A vád­lott 2017 szep­tem­be­ré­nek ele­jén a dél­előt­ti órák­tól az esti órá­kig bará­ta­i­val a Bor­sod­ná­dasd tele­pü­lés kül­te­rü­le­tén lévő tónál szó­ra­ko­zott, alko­holt és kábí­tó­szer hatá­sú anya­got fogyasz­tott. Nap­köz­ben tele­fo­non talál­ko­zót beszélt meg a vele bará­ti viszony­ban lévő 17 éves lánnyal, aki­vel az este folya­mán egy erdei ösvé­nyen talál­ko­zott és együtt ita­loz­tak, beszél­get­tek. Isme­ret­len okból vitá­ba keve­red­tek, mely­nek során a férfi több alka­lom­mal, ököl­lel az arcán meg­ütöt­te a lányt, aki az agy­ráz­kó­dás ered­mé­nye­ként esz­mé­let­len álla­pot­ba került.

A férfi a már véde­ke­zés­re kép­te­len lányt lemez­te­le­ní­tet­te, és elvon­szol­ta egy eső­víz elve­ze­tő csa­tor­na árok mellé, ahol fej­jel lefe­lé bele­dob­ta egy 216 cm mély­sé­gű víz­gyűj­tő akná­ba, amely­ben 40 cm maga­san állt a víz. A lány tele­fon­ját is az akná­ba dobta, a tőle elvett ruhá­za­tot és tás­kát magá­hoz vette, és haza­ment a lakására.

A lány az akná­ban víz­be­ful­la­dás követ­kez­té­ben meghalt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.