Főoldal » Hírek » Eszméletlenre verték, kirabolták, majd magára hagyták ismerősüket az erdőben – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott 3 elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik a fővá­ro­si Kis­er­dő­ben kira­bol­ták isme­rő­sü­ket. Olyan súlyo­san bán­tal­maz­ták, hogy az áldo­zat esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A rab­lók ekkor magá­ra hagy­ták, sőt bel­jebb vit­ték az erdő­ben, hogy ne fedez­zék fel a járó­ke­lők. 

A vád­irat sze­rint egy tár­sa­ság – két 30 éves férfi és egy 23 éves nő – 2021. októ­ber 23-án, dél­előtt a XIX. kerü­let, Határ út met­ró­ál­lo­más felé tartó 52-es vil­la­mo­son utaz­tak, amely­re egyik férfi isme­rő­sük, a sér­tett is fel­szállt. A két férfi oda­ment az ittas és bódult álla­pot­ban lévő sér­tett­hez, és fel­szó­lí­tot­ták, hogy adjon nekik kész­pénzt, isme­rő­sük azon­ban ennek nem tett eleget.

A sér­tett az egyik meg­ál­ló­ban le akart száll­ni, de az ez egyik férfi hátul­ról a társa irá­nyá­ba lökte, aki ököl­lel fejen ütöt­te.  Az inzul­tált férfi  leszállt, a trió azon­ban követ­te, és a Határ út IX. kerü­le­ti olda­lán talál­ha­tó vil­la­mos­meg­ál­ló­ban beszél­get­tek. A vád­lot­tak arról győz­köd­ték a sér­tet­tet, hogy felejt­se el a vil­la­mo­son tör­tén­te­ket. A beszél­ge­tés után a sér­tett elin­dult a Kis­er­dő irá­nyá­ba, a vád­lot­tak pedig vele men­tek azért, hogy az érté­ke­it erő­szak­kal megszerezzék.

Az erdős rész szé­lén a két férfi rátá­madt a sér­tett­re, és köz­ben az érté­ke­i­nek átadá­sát köve­tel­ték. Mind­há­rom vád­lott bán­tal­maz­ta a fér­fit, ami még akkor is foly­ta­tó­dott, ami­kor a sér­tett a föld­re került. Ami­kor ész­lel­ték, hogy a férfi elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét, a bán­tal­ma­zást abba­hagy­ták, majd a sér­tett kabát­ját maguk­hoz véve, elfutottak.

A vád­lot­tak – miu­tán kifor­gat­ták a kabát zse­be­it és abból tele­fo­no­kat, vala­mint pénzt sze­rez­tek meg – vissza­men­tek a föl­dön fekvő, még min­dig esz­mé­let­len álla­pot­ban lévő áldo­za­tuk­hoz, akit az erdős részen bel­jebb helyez­tek, és mellé tet­ték a kabát­ját is. A vád­lot­tak ezután a sér­tet­től elvett érté­kek­kel együtt elhagy­ták a hely­színt, a rend­őr­ség azon­ban 3 napon belül elfog­ta őket.

A sér­tett – aki súlyos, 8 napon túli sérü­lé­se­ket szen­ve­dett – később magá­hoz tért, majd kigya­lo­golt az utcá­ra és egy járó­ke­lő­től kért segít­sé­get, aki men­tőt hívott. Figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, az erő­be­ha­tá­sok nagy­sá­gá­ra és a sérü­lé­sek jel­le­gé­re, a tény­le­ges­nél súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek is fenn­állt a reá­lis lehe­tő­sé­ge, amely­nek elma­ra­dá­sa csu­pán a körül­mé­nyek sze­ren­csés ala­ku­lá­sá­nak volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a táma­dó­kat cso­por­tos rab­lás bűn­tet­té­vel és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként fegy­ház­bün­te­tés, illet­ve a jog­ta­lan haszon­szer­zé­si szán­dék miatt pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát is indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. Emel­lett a főügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság az egyik férfi és a női vád­lott koráb­bi, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se­i­nek vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ahogy az elkö­ve­tők a bán­tal­ma­zás és rab­lás után – két ütem­ben – futva elhagy­ják a helyszínt.