Főoldal » Archív » Évek alatt több mint tízmilliót sikkasztott a raktáros egy kereskedelmi cégnél

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a 47 éves nővel szemben.

A vád­lott egy több megyé­ben műkö­dő kis­ke­res­ke­del­mi cég­nél dol­go­zott Mis­kol­con ele­in­te szám­lá­zó­ként, majd veze­tő admi­niszt­rá­tor­ként, később raktárvezetőként.

Mun­ká­ja során fel­ada­ta volt a szám­lák köny­ve­lé­se, a beér­ke­ző pén­zek keze­lé­se, az áru­ren­de­lés és rak­tár­ke­ze­lés. 2010 és 2014 között több száz alka­lom­mal káro­sí­tot­ta meg munkáltatóját.

Mód­sze­re az volt, hogy a bol­tok­ba kiszál­lí­tott áruk­ról vissza­ér­ke­ző szám­lá­kat az elekt­ro­ni­kus köny­ve­lés­ben sztor­nóz­ta, a beér­ke­zett pén­ze­ket pedig eltet­te. Így ezen idő­szak alatt mun­ka­bé­rén kívül a sik­kasz­tott pénz­ből is rend­sze­res jöve­del­me keletkezett.

A sztor­nó­zott szám­lá­kat és a bevé­te­li pénz­tár bizony­la­to­kat meg­sem­mi­sí­tet­te, azon­ban tevé­keny­sé­gé­nek a szá­mí­tó­gé­pes rend­szer­ben nyoma maradt.

Össze­sen mint­egy tizen­egy­mil­lió forin­tot vett el, melyet saját és csa­lád­ja meg­él­he­té­sé­re fordított.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást illet­ve a cég pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek meg­té­rí­té­sét indítványozta.