Főoldal » Hírek » Évek múltán találták meg egy gyilkosság áldozatának holttestét a kútban- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség az álta­la irá­nyí­tott sike­res és ala­pos rend­őr­sé­gi nyo­mo­zást köve­tő­en vádat emelt a hosszú időn át buj­ká­ló elkö­ve­tők­kel szemben.

2020. ápri­lis 7-én kút­tisz­tí­tá­si mun­ká­la­tok során egy holt­test került elő egy egri ingat­lan udva­rá­ról. A szak­ér­tők meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az idő­sö­dő, koráb­ban szerv­át­ül­te­té­sen átesett férfi halá­lát ide­gen­ke­zű­ség okoz­ta, ezért isme­ret­len tet­te­sek ellen nyo­mo­zás indult, ami nem­ré­gi­ben befejeződött.

A napok­ban benyúj­tott vád­irat sze­rint a három elkö­ve­tő rövidebb-hosszabb ideje kap­cso­lat­ban állt a sér­tet­tel, aki 2015 őszé­től gyak­ran meg­for­dult abban az egri lakó­ház­ban, melyet a vád­lot­tak közül ket­ten közö­sen bérel­tek. Az isme­rő­sök viszo­nya idő­vel meg­rom­lott, a vád­lot­tak nem szí­vel­ték a sér­tet­tet, de ő ennek elle­né­re 2015 kará­cso­nyán láto­ga­tást tett náluk. Ami­kor az I. rendű vád­lott éjjel ket­tes­ben maradt a ven­dég­gel, isme­ret­len okból egy kőmű­ves­ka­la­páccsal leütöt­te a fér­fit, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett kopo­nyá­ja dara­bo­san betört, kopo­nya­űri vér­zés ala­kult ki, ami rövid időn belül a halá­lá­hoz veze­tett. A holt­tes­tet a három vád­lott rövid­del később egy pléd­be csa­var­ta és bedob­ta az udva­ron ásott kútba, amit néhány nap múlva egyi­kük épí­té­si tör­me­lék­kel töl­tött fel, majd lebe­to­no­zott. A vád­lot­tak meg­be­szél­ték, hogy ha vala­ki az eltűnt után érdek­lőd­ne, azt vála­szol­ják, hogy isme­rő­sük bör­tön­be került. Az ünne­pek után a három ter­helt elment a sér­tett haj­dú­sá­gi tanyá­já­ra, ahol kirá­mol­ták az immár lakat­lan házát, vala­mint eltu­laj­do­ní­tot­tak több haszonállatot.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se után a vád­lot­tak meg­sza­kí­tot­ták egy­más­sal a szo­ro­sabb kap­cso­la­tot, volt aki álne­vek alatt buj­kált az ország­ban és volt aki kül­föld­re távo­zott, ahol ember­csem­pé­szés miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítél­ték. Végül a rend­őr­ség kézre kerí­tet­te vala­mennyi­ü­ket, közü­lük ket­ten a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tettek.

A főügyész­ség a kala­páccsal gyil­ko­ló, letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt ember­ölés bűn­tet­té­vel, segí­tő­it bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­vel, emel­lett mind­hár­mu­kat lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A II. rendű vád­lot­tal szem­ben a vád­ha­tó­ság közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt is vádat emelt. Az ügyész­ség két ter­helt­tel szem­ben több éves vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.