Főoldal » Archív » Évek óta a kölcsönadóktól kicsalt összegekből élt

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li csa­lás bűn­tet­te és sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 62 éves nővel szem­ben, aki a 2010. év ele­jé­től az egyik Balaton-parti tele­pü­lé­sen szá­mos sér­tett pén­zét csal­ta ki, de elő­for­dult, hogy fize­té­si szán­dék nél­kül kötött lakás­bér­le­ti szer­ző­dést, s hal­mo­zott fel jelen­tős tar­to­zást, vagy éppen a sér­tet­tek által rábí­zott pénzt élte fel.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.24.