Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Évek óta bántalmazta élettársát, börtönbe kerülhet érte - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Kap­cso­la­ti erő­szak, súlyos testi sér­tés kísér­le­te és zak­la­tás miatt emelt vádat az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki évek óta, rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élettársát. 

A vád­irat sze­rint a férfi elő­ször 2019. júni­u­sá­ban ütöt­te meg a nőt, majd 2021-ben toko­di lakó­he­lyü­kön ismét bán­tal­maz­ta, több­ször meg­po­foz­ta, és ököl­lel úgy meg­ütöt­te, hogy emi­att fel­re­pedt a szája. Ezután 2021 év végé­től 2022 tava­szá­ig szin­te min­den hét­vé­gén ittas álla­pot­ban ordí­to­zott a sér­tet­tel, szi­dal­maz­ta, össze­tör­te a beren­de­zé­si és fel­sze­re­lé­si tárgyakat.

A bán­tal­ma­zá­sok egyre dur­váb­bá vál­tak, 2022 ápri­li­sá­ban miköz­ben poha­rat, boros­üve­get tört össze, több­ször ököl­lel arcon ütöt­te élet­tár­sát, akit foj­to­ga­tott is. A nő ekkor meg­rúg­ta a fér­fit, így sza­ba­dult ki annak szo­rí­tá­sá­ból, és a lányá­tól kért segít­sé­get. A férfi ekkor tele­fo­non keresz­tül a nő lányát is meg­fe­nye­get­te, hogy­ha oda mer menni hoz­zá­juk, akkor meg­öli, leszúrja.

A sér­tett­nek a rend­sze­res bán­tal­ma­zá­sok során min­dig könnyű sérü­lé­sei kelet­kez­tek, de az üté­sek ereje, és a foj­to­ga­tás is alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés okozására.

 A férfi bün­te­tett elő­éle­tű, őt 2015-ben a bíró­ság ugyan­csak az élet­tár­sa sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt 1 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fit vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.