Főoldal » Hírek » Éveken át bántalmazta az élettársát – a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki kez­det­ben heten­te, majd napon­ta verte az élet­tár­sát, aki­nek min­den perce felett ellen­őr­zést gya­ko­rolt, és a pén­zét is elvet­te 2015 és 2018 között Szom­bat­he­lyen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott az össze­köl­tö­zé­sük után fél évvel kezd­te verni a sér­tet­tet, ele­in­te fél­té­keny­ség­ből, majd ok nél­kül, az ese­tek több­sé­gé­ben ököl­lel, de elő­for­dult, hogy hús­klop­fo­ló­val, szíj­jal vagy kerék­pár­ról lesze­dett lánc­vé­dő­vel.

A vád­lott seho­vá nem enged­te el a sér­tet­tet egye­dül, meg­til­tot­ta neki, hogy a sérü­lé­se­i­vel orvos­hoz for­dul­jon, ha pedig az elke­rül­he­tet­len volt, akkor bent maradt az orvo­si ren­de­lő­ben a vizs­gá­lat ide­jé­re és valót­lan­sá­go­kat állí­tott a sérü­lé­sek kelet­ke­zé­sé­ről, azo­kat min­den eset­ben bal­eset követ­kez­mé­nyé­nek állí­tot­ta be.

A vád­lott kezel­te mind­ket­te­jük bevé­te­lét, egy­ma­ga dön­tött a kiadá­sok­ról, és meg­kö­ve­tel­te, hogy a sér­tett mutas­sa be a blok­kot a vásár­lá­so­kat köve­tő­en.

A vád­lott az egyik bán­tal­ma­zás alkal­má­val meg­ra­gad­ta a sér­tett keze­it és hátra feszí­tet­te az ujja­it, majd egy hétig nem enged­te a sér­tettet orvos­hoz for­dul­ni. Ami­kor végül elju­tot­tak az orvos­hoz, a vád­lott is részt vett a vizs­gá­la­ton és azt állí­tot­ta, hogy a sérü­lés mun­ka­he­lyi bal­eset követ­kez­mé­nye, majd rávet­te a sér­tet­tet, hogy ne egyez­zen bele a java­solt műtét­be. A sérü­lés nem gyó­gyult, ezért más­fél hónap­pal később elvé­gez­ték a műté­tet, azon­ban ennek elle­né­re a súlyos sérü­lés­ből mara­dan­dó fogya­té­kos­ság kelet­ke­zett.

A sér­tett több­ször pró­bált elszök­ni a vád­lot­tól, aki azon­ban fel­ku­tat­ta és érte ment autó­val. Az egyik ilyen alka­lom­mal a vád­lott belök­te a jár­mű­be a sér­tet­tet, aki nem mert ellen­kez­ni a vád­lot­tal. A sér­tett aka­ra­ta elle­né­re maradt az autó­ban és tért vissza Szom­bat­hely­re, ahol a vád­lott ismét meg­ver­te őt.

Ami­kor a sér­tett eladott egy örö­költ ingat­lant, a vád­lott azon­nal elvet­te tőle a vétel­ár­ból kész­pénz­ben átvett 250.000 forin­tot, de meg akar­ta sze­rez­ni a sér­tett szám­lá­já­ra utalt 1,9 mil­lió forin­tot is. A vád­lott azon­ban hiába verte napo­kon keresz­tül a sér­tet­tet, nem tudta ráven­ni a pénz átadá­sá­ra, így végül egy kést vett elő és meg­fe­nye­get­te őt, hogy bele­vág­ja a kést, ha nem adja át neki a vétel­ár mara­dék részét. A vád­lott koráb­ban már meg­vág­ta kés­sel a sér­tet­tet, aki komo­lyan vette a fenye­ge­tést, ezért elment a vád­lot­tal a bank­ba, fel­vet­te a pénzt a szám­lá­já­ról, amit a vád­lott azon­nal eltett és később kérés elle­né­re sem adott vissza a sér­tett­nek.

A sér­tett kilá­tás­ta­lan­nak ítél­te a hely­ze­tét, ezért öngyil­kos­sá­got kísé­relt meg 2018 őszén, nagy mennyi­sé­gű gyógy­szert vett be, ami­től öntu­dat­lan álla­pot­ba került. A vád­lott más­nap reg­gel rug­dos­ni kezd­te a még min­dig alvó sér­tet­tet, majd ami­kor ő kez­dett magá­hoz térni, akkor azt tuda­kol­ta tőle, hogy mit vett be előző este, és a kába sér­tett arcá­ba ütött. A vád­lott ekkor pár perc­re őri­zet­le­nül hagy­ta a sér­tet­tet, aki kime­ne­kült a lakás­ból és a szom­széd­tól kért segít­sé­get. A szom­széd kihív­ta a men­tő­ket, akik beszál­lí­tot­ták a sér­tet­tet a kór­ház­ba, azon­ban ekkor nem enged­ték be a vád­lot­tat a vizs­gá­ló­ba, így kide­rült, hogy hogyan kelet­kez­tek a sér­tett sérü­lé­sei, és fény derült a sér­tett évek óta tartó szen­ve­dé­se­i­re is.

Az áldo­zat­se­gí­tő köz­pont segít­sé­gé­vel sike­rült a sér­tett­nek min­den kap­cso­la­tot vég­leg meg­sza­kí­ta­ni a vád­lot­tal.

A járá­si ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tönbün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, arra az eset­re pedig, ha a vád­lott beis­me­ri a vád­dal egye­ző­en a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról négy év bör­tönbün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.