Főoldal » Archív » Éveken át bántotta és megalázta feleségét

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és jelen­tős érdek­sé­rel­met okozó sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki évek óta rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, szid­ta, majd egy „val­lo­más” meg­írá­sá­ra és átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te házastársát.

A vád­lott és a sér­tett több évti­ze­de háza­sok, kap­cso­la­tuk azon­ban foko­za­to­san meg­rom­lott a férj fél­té­keny­sé­ge miatt.

A vád­lott rend­sze­re­sen test­szer­te ütle­gel­te fele­sé­gét kéz­zel, sám­li­val, hús­klo­fo­ló­val, házas­ság­tö­rés­sel vádol­ta, sértő kife­je­zé­sek­kel illet­te azért, hogy egy nem léte­ző sze­xu­á­lis kap­cso­la­tát vall­ja be.

A meg­fé­lem­lí­tett, meg­vert asszony ennek hatá­sá­ra egy „önval­lo­mást írt”, férje ennek bir­to­ká­ban gép­ko­csi­ba kény­sze­rí­tet­te, majd a fel­té­te­le­zett barát ott­ho­ná­hoz hajtott, ahol a sér­tet­tel átadat­ta a doku­men­tu­mo­kat annak a feleségének. 

A vád­lott azon­ban ezzel sem elé­ge­dett meg az „önval­lo­más” kéz­be­sí­té­se után arra kény­sze­rí­tet­te az asszonyt, hogy az állí­tó­la­gos barát mun­ka­he­lyén is vall­ja be a kapcsolatát.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a távol­tar­tás hatá­lya alatt álló vád­lot­tal szem­ben két év vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, amennyi­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri.