Főoldal » Hírek » Éveken át gyötörte a feleségét egy férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pápai Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés vét­sé­gé­vel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak, zak­la­tás és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az 54 éves fér­fi­val szem­ben, aki éve­ken keresz­tül bán­tal­maz­ta, fenye­get­te fele­sé­gét, mely­nek több­ször a gyer­me­ke­ik is tanúi vol­tak.

A vád­irat sze­rint a Pápa köze­li falu­ban élő elkö­ve­tő csa­lád­já­ban a tekin­tély­el­vű­ség ural­ko­dott, és a férfi dön­té­se­it a csa­lád­ta­gok­nak be kel­lett tar­ta­ni­uk. A házas­tár­sak kap­cso­la­ta már a kisebb gyer­me­ke­ik szü­le­té­se ide­jén, meg­kö­ze­lí­tő­leg 2006-tól meg­rom­lott, gya­ko­ri­vá vál­tak közöt­tük a viták, a férj rend­sze­re­sen leala­cso­nyí­tó, az embe­ri mél­tó­sá­got súlyo­san sértő kife­je­zé­sek­kel illet­te a fele­sé­gét, de volt, hogy bán­tal­maz­ta is az asszonyt.

A viták oka álta­lá­ban a sér­tett jelen­ték­te­len mulasz­tá­sa, figyel­met­len­sé­ge volt, mely­től a férfi inge­rült­té vált, és leg­gyak­rab­ban tenyér­rel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, de az is elő­for­dult, hogy ököl­lel ütöt­te, meg­rúg­ta. A ver­bá­lis és fizi­ká­lis bán­tal­ma­zá­sok azt köve­tő­en is foly­ta­tód­tak, hogy a sér­tett­nél súlyos beteg­sé­get álla­pí­tot­tak meg, és az elmúlt év szep­tem­be­ré­től egyre gya­ko­rib­bá vál­tak. A sér­tett a bán­tal­ma­zó maga­tar­tás­sal szem­ben nem véde­ke­zett, mert attól a férje csak még agresszí­veb­bé vált, utóbb pedig az egész­sé­gi álla­po­ta sem tette lehe­tő­vé, hogy ellen­ál­lást tanú­sít­son. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

A jelen­leg kamasz­ko­rú gyer­me­kek a házuk adott­sá­gai miatt több­nyi­re fül­ta­núi vol­tak édes­any­juk szi­dal­ma­zá­sá­nak, becs­mér­lé­sé­nek, de elő­for­dult, hogy a vád­lott maga szá­molt be arról, hogy meg­ver­te az édes­any­ju­kat, mert nem foga­dott szót. A kis­ko­rú sér­tet­tek tar­tot­tak a fér­fi­tól, a kéré­se­it ellent­mon­dás nél­kül tel­je­sí­tet­ték, a szü­le­ik konf­lik­tu­sá­ba pedig nem avat­koz­tak be, és rend­sze­rint arra kér­ték édes­any­ju­kat, hogy tegye azt, amit apjuk kér tőle. Az elkö­ve­tő a három gyer­mek neve­lé­se során is alkal­ma­zott testi fenyí­tést, de olyan is elő­for­dult, hogy az egyik hazug­sá­gon fogott gyer­me­két meg­ütöt­te, leköp­te, és a nya­ká­nál fogva rán­gat­ta.  

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­ügyek­től, vala­mint min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től tör­té­nő eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt a Pápai Járás­bí­ró­ság­nak, mely­nek során tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né vagy kis­ko­rú­val egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerül­ne.