Főoldal » Archív » Éveken keresztül csalt ki pénzt a sértettől

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 58 éves fér­fi­vel szem­ben, aki az egyik bank biz­ton­sá­gi őre­ként dol­goz­va, nőis­me­rő­sét azzal vette rá külön­bö­ző pénz­össze­gek átadá­sá­ra, hogy azo­kat a pénz­in­té­zet­nél elő­nyös módon befek­te­ti a szá­má­ra. Az elkö­ve­tő a pénz befek­te­té­se iránt azon­ban egyet­len eset­ben sem tett sem­mit, annak túl­nyo­mó részét fel­él­te, saját magá­ra költötte.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye