Főoldal » Hírek » Éveken keresztül kereskedtek hamis szerződésekkel, és adót sem fizettek - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás és több rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat tizen­egy, több­sé­gük­ben bony­há­di férfi ellen, akik több éven át adtak-vettek jár­mű­ve­ket, azon­ban tevé­keny­sé­gük után adót nem fizettek.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a tizen­egy elkö­ve­tő­ből kilen­cen 2017. és 2019. között hasz­nált személy- és teher­gép­ko­csik­kal keres­ked­tek oly módon, hogy a tulaj­don­jog átru­há­zá­si szer­ző­dé­se­ken vevő­ként, illet­ve eladó­ként nem saját magu­kat, hanem valót­la­nul a másik kettő vád­lot­tat tün­tet­ték fel. Ők néhány ezer forin­tért cse­ré­be adták nevü­ket az adás­vé­te­lek­hez, és írták alá a szer­ző­dé­se­ket. A több, mint három­száz gép­jár­mű adás­vé­te­le foly­tán nagy­szá­mú valót­lan adat került be a gépjármű-nyilvántartásba.

A fér­fi­ak az üzlet­sze­rű jel­leg­gel foly­ta­tott gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­ge­i­ket az adó­ha­tó­ság­nál nem jelen­tet­ték be, vala­mint adót és egyéb köz­ter­het sem fizet­tek utána, amely maga­tar­tá­suk­kal a költ­ség­ve­tés­nek össze­sen közel 10 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoztak.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és több rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret egy évtől hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben – nyolc ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban vég­re­haj­tan­dó, míg három vád­lott ese­té­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés, vala­mint nyolc vád­lott kap­csán emel­lett köz­ügyek­től eltil­tás, fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás és vagyon­el­kob­zás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Szek­szár­di Járásbíróságnál.