Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Éveken keresztül működött a számlagyár

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 18 elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik fik­tív szám­lák kiál­lí­tá­sá­val, illet­ve befo­ga­dá­sá­val adót csal­tak Tatabányán.

A bűn­szö­vet­ség feje abban egye­zett meg három tár­sá­val, hogy kap­cso­la­ti tőké­je révén olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok kép­vi­se­lő­it kere­si meg, akik­nek valót­lan tar­tal­mú szám­lák­ra van szük­sé­ge a fize­ten­dő adó csök­ken­té­se érde­ké­ben. Ezért a három férfi saját céget ala­pí­tott, illet­ve vásá­rolt. A fér­fi­ak meg­be­szél­ték azt is, hogy nem lesz valós pénz­moz­gás, az átuta­lá­sos szám­lák ellen­ér­té­két vissza­ad­ják a szám­lák befo­ga­dó­i­nak, ezért ők 10% juta­lé­kot kap­nak, amit majd elosz­ta­nak. Ezt köve­tő­en a férfi fel­ke­res­te cég­ve­ze­tő isme­rő­se­it, akik­nek fel­aján­lot­ta, hogy a tár­sa­i­val juta­lék elle­né­ben hamis szám­lá­kat állí­ta­nak ki. Az érin­tet­tek ebbe bele­men­tek, és rend­sze­re­sen jelez­ték, mek­ko­ra össze­gű költ­ség­szám­lák­ra van szük­sé­gük. Ennek meg­fe­le­lő­en a férfi uta­sí­tá­sá­ra tár­sai 2012-2014. között kiál­lí­tot­ták a hamis, valót­lan gaz­da­sá­gi ese­ményt tar­tal­ma­zó szám­lá­kat, ami­ket átad­tak a cég­ve­ze­tők­nek, akik azo­kat adó­csök­ken­tés cél­já­ból a köny­ve­lé­sük­be beál­lí­tot­ták. A 14 cég részé­re kiál­lí­tott fik­tív szám­lák össze­ge 141.000 forint és 18.768.878 forint között mozgott.

A szám­la­gyár irá­nyí­tó­ja a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel össze­sen 3.566.715 forint­tal gaz­da­go­dott, míg a szám­lá­kat kiál­lí­tó tár­sai fél­mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó vagyon­ra tet­tek szert.

Az elkö­ve­tők bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.