Főoldal » Hírek » Éveken keresztül nem fizette be az áfát – vádat emelt a főügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val és tár­sá­val szem­ben, akik két éven keresz­tül, több mint 60 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott több sze­ge­di szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got is veze­tett, rész­ben egy­mást vált­va. A gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok jel­lem­ző­en épí­tő­ipa­ri tevé­keny­sé­get foly­tat­tak, és a gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek­ről szám­lák is kiál­lí­tot­tak. A férfi azon­ban annak érde­ké­ben, hogy az álta­lá­nos for­gal­mi adó adó­nem­ben fenn­ál­ló beval­lá­si és befi­ze­té­si köte­le­zett­sé­ge alól men­te­sül­jön, a szám­lák nagy részét nem köny­vel­te le beval­lá­sa­i­ban, nem tün­tet­te fel azok adótartamát.

A vád­lott 2016. évtől kez­dő­dő­en 2018. végé­ig öt gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­le­té­ben eljár­va oko­zott mind­össze­sen 62 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek álta­lá­nos for­gal­mi adó adónemben. 

A főügyész­ség vádat emelt egy másik fér­fi­val szem­ben is, aki az ötből az egyik gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­té­sét vál­lal­ta el név­le­ge­sen a vád­lott kéré­sé­re, és nyúj­tott ezzel segít­sé­get a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez, mint­egy 2 mil­lió forint értékben.

A főügyész­ség a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat tény­le­ge­sen veze­tő fér­fi­val szem­ben üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge és szám­vi­tel rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tet­te miatt emelt vádat. A tár­sá­val szem­ben a vád nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűntette.

A koráb­bi elíté­lé­sei kap­csán vissza­eső férfi és társa bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.