Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Éveken keresztül nem könyvelt ügyfeleinek egy nő – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy köny­ve­lő­vel szem­ben. A nő a meg­bí­zá­si díjat éve­ken át úgy vette át ügy­fe­le­i­től, hogy azzal nyug­tat­ta őket, misze­rint a köny­ve­lés­sel min­den rend­ben van, való­já­ban azon­ban érde­mi köny­ve­lést nem végzett.

A vád­irat sze­rint a köny­ve­lő­ként dol­go­zó nő négy ügy­fe­le egyé­ni vál­lal­ko­zá­sát is hosszabb ideje köny­vel­te, így a sér­tet­tek meg­bíz­ták benne. A nő a sér­tet­tek­től havi, illet­ve két­ha­vi rend­sze­res­ség­gel átvet­te a köny­ve­lés­hez szük­sé­ges ira­to­kat és szám­lá­kat, vala­mint meg­kap­ta a meg­bí­zá­si díjat. A sze­mé­lyes talál­ko­zá­sok során a vád­lott a sér­tett­ben azt a hamis benyo­mást kel­tet­te, hogy a köny­ve­lést sza­bály­sze­rű­en végzi.

Való­já­ban azon­ban a nő két ügy­fe­lé­nek 2018 janu­ár­já­tól, a har­ma­dik­nak 2019 janu­ár­já­tól, míg a negye­dik­nek 2020 janu­ár­já­tól nem köny­ve­lést, rend­sze­re­sen elmu­lasz­tot­ta a beval­lá­sok benyúj­tá­sát is. Azért, hogy tevé­keny­sé­gét lep­lez­ze, a vád­lott a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal­tól az álta­la kezelt ügy­fél­ka­puk­ra érke­ző ira­tok­ról, így a kisza­bott mulasz­tá­si bír­sá­gok­ról sem tájé­koz­tat­ta a sér­tet­te­ket, akik még éve­kig fizet­ték a köny­ve­lé­si díjat a vádlottnak.

A nő a köny­ve­lé­si díjak átvé­te­lé­vel 108.000 forint és 540.000 forint közöt­ti kárt oko­zott a sértetteknek.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség a nőt nagyobb kárt okozó, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és három rend­be­li kisebb kárt okozó, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát és a köny­ve­lői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.